Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Местни данъци и такси

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл.4, ал. 1 и 3, чл. 9а, ал.1, чл. 9б и чл.115
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл. 3, изр. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. инспектор МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец
Изисквания:  
Необходими документи: искане, документ за самоличност или пълномощно, квитанция за платена услуга
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: обикновена - 10.00 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата