Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Местни данъци и такси

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
Нормативно основание: Данъчно осигурителния процесуален кодекс - чл.88.
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. инспектор МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец 
Изисквания:  
Необходими документи: Забележка: Документите по тази административна услуга са описани в АУ от №2 до №12
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата