Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Местни данъци и такси

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: експерт МП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на искане по образец
Изисквания:  
Необходими документи: искане, документ за самоличност или пълномощно, квитанция за платена услуга
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 календарна година
Такси или цени, основание за тяхното определяне: бърза - 5.00 лв. обикновена - 2.50 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата