Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Материали за заседания
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекти и мотиви за изменение, отмяна или приемане на наредби на община Долни чифлик

08.05.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

07.04.2020 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

05.03.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Долни чифлик неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Долни чифлик

20.02.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

03.02.2020 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Долни чифлик

20.01.2020 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за отменяне на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Долни чифлик

27.12.2019 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

22.11.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Долни чифлик

12.11.2019 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик
Потърсете в сайта

 

 
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата