Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Материали за заседания
Публикуване по чл. 26 от Закона за нормативните актове на проекти и мотиви за изменение, отмяна или приемане на наредби на община Долни чифлик

27.10.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал. 1, т. 8 от Вътрешните правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

25.09.2020 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

27.08.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал. 1, т. 8 от Вътрешните правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал. 1, т. 8 от Вътрешните правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал. 1, т. 8 от Вътрешните правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

24.07.2020 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и проект на нова Наредба по управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Долни чифлик

24.07.2020 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и проект на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Долни чифлик

24.07.2020 г.
Мотиви по чл. 28 , ал. 2 от Закона за нормативните актове и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и админстриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

08.05.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

07.04.2020 г.
Мотиви по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик

05.03.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик относно Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Долни чифлик неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Долни чифлик

20.02.2020 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

03.02.2020 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Долни чифлик

20.01.2020 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект на Наредба за отменяне на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Долни чифлик

27.12.2019 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик

22.11.2019 г.
Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Долни чифлик, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Долни чифлик

12.11.2019 г.
Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове и чл. 40б, ал.1, т.8 от Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация - Долни чифлик
Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси