Побратимени градове
Архивен фонд
Административни услуги
  • Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Административното обслужване в община Долни чифлик се осъществява чрез Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) в сградата на общината с адрес гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1, както и в залата за обслужване на граждани на дирекция "Местни приходи" с адрес гр. Долни чифлик, ул. „Камчия“, № 6 (в сградата на читалището) и в общинската администрация във всички села на общината и електронно през интернет страницата на общината.
  • Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦУИГ и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч. без прекъсване;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

  • Начини на заявяване на услуга: Община Долни чифлик приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща или факс.
  • Такси и цени: Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик (НОАМТЦУ) или друг нормативен акт.
  • Орган, осъществяващ контрол: Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги. Контролът се осъществява от кмета на общината. Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система през интернет или лично в ЦУИГ или чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.
  • Ред и срокове за обжалване: Обжалване в 14-дневен срок пред Областен управител на област Варна или Административен съд - гр. Варна, съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установено друго.
  • Начини на получаване на резултата от услугата: Лично, чрез упълномощен представител, по поща с известие за доставяне.
  • Електронен адрес за предложения във връзка с предоставяните услуги: obst_dchiflik@mail.bg


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Долни чифлик


Списък на предоставяните услуги по видове:

Административно-правно обслужване

Гражданско състояние


Местни данъци и такси

Устройство на територията

Кадастър и контрол по строителството

Общинска собственост и селско стопанство

Търговия, транспорт и туризъм

Зелена система

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата