Архивен фонд
Кадастър и регулация


Кадастър и регулация

УСЛУГА: Издаване наудостоверение за заверено копие от протокол,заповед, кореспонденция и другадокументация, съхранявана в дирекция “Контрол по строителството”

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – 5,00 лева

 

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Заверка на скица следизтичане на шестмесечния срок

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - скица

 

СРОК – 1 ден

ТАКСА – 7,00 лева


*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване на скица

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост  или учреденоправо на строеж
 - удостоверение на наследници /принеобходимост/
 - пълномощно/при необходимост/

 

СРОК - 10 дни

ТАКСА – от 15.00 лв. до 30.00 лв.

 

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – 10,00 лева

 

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Изготвяне на копия откадастралния план (кадастрални листа, ръчна скица, разписна книга)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - актуална скица на имота

 

СРОК - 4 дни

ТАКСА – 5.00 лв. на  1 имот

 

***************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Изготвяне на копие отреперен карнет  за 1 бр. точка (т.т.,о.т., п.т., нивелачен репер)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - актуална скица на имота

 

СРОК – 4 дни

ТАКСА – 5.00 лв. на точка

 

**************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Изготвяне на копия откадастрален план посредством контактно копиране върху светлочувствителнанедеформираща се материя (диазофолио)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - актуална скица на имота

 

СРОК - 4 дни

ТАКСА – 5,00 лева

 

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Съгласуване надоброволна делба

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - актуална скица-проект за делба нанедвижимия имот

 

СРОК - 4 дни

ТАКСА – според Наредба №7

 

************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Проверка за установяванена съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че ПУП е приложен на място поотношение на застрояването

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-цялостна ПСД на обекта от лицето упражняващо строителен надзор,или на тех.ръководител на строежа от V катергория

 

СРОК - 6 дни

ТАКСА – няма

 

************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Съгласуване на скица сподземен кадастър

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост
 - актуална скица с виза за проектиранеиздадена от гл. архитект на общината

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – няма

 

************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Отразяване на промени вразписния списък към кадастрален план

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост
 - актуална скица
 - актуална заповед за еветуална промянав собствеността

 

СРОК - 3 дни

ТАКСА – няма

 

*************************************************************************************************************************************

 

УСЛУГА: Издаване наудостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален планпо чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-документ за собственост 
 - документация качена на електроненносител съдържаща данни за новоизградените сгради

 

СРОК - 5 дни

ТАКСА – 10,00 лева


Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси