Побратимени градове
Архивен фонд
Общински поземлен фонд

30.04.2018 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик

08.02.2018 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД 325 от 08.02.2018 г. относно горски територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни през 2018 г.

22.01.2018 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД-188 от 22.01.2018 г. относно предоставяне за ползване на общински полски пътища през стопанската 2017/2018 година

28.11.2017 г.
Заповед на кмета на община Долни чифлик № РД 2362 от 20.12.2017 г. за предоставяне на земи от ОПФ под наем

22.11.2017 г.
Заповед на кмета на общината № РД 2423 от 22.12.2017 г. за предоставяне на общински полски пътища за ползване през стопанската 2017/2018 година

27.11.2017 г.

Заповед № РД-2173/27.11.2017 г. относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или аренда

10.08.2017 г.
Заповед № РД-1462/10.08.2017 г. относно предоставени за ползване полски пътища в землището на с. Рудник за стопанската 2016/2017 г.

02.06.2017 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик, във връзка с направен писмен отказ от разпределението по протокол от 28.04.2017 г.

 

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в съседни на регистрираните животновъдни обекти землища на територията на община Долни чифлик

19.05.2017 г.
Годишен план за паша на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.


Правила за ползване на мери, пасища и ливади от общински поземлен фонд на община Долни чифлик за стопанската 2017-2018 г.

28.04.2017 г.
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на община Долни чифлик


01.03.2017 г.
Списък с пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд – Долни чифлик за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018 година

22.02.2017 г.

Маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година без търг или конкурс


27.01.2017 г.

Заповед № 160-1/26.01.2017 г. относно предоставяне за ползване на общински полски пътища през стопанската 2016/2017 година

 Правила за ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд на община Долни чифлик01.06.2016 г.
Протокол за разпределението на пасища, мери и ливади на територията на община Долни чифлик за стопанската 2016-2017 година

 Списък с пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд - Долни чифлик за общо и индивидуално ползване за стопанската 2016 - 2017 година

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата