Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача

О-15 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Долни чифлик за период 01.01.2019г.- 31.12.2019г.“ по обособени позиции:
08.11.2018
Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км); Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”; Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км); Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”; Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”; Обособена позиция № 6:...

УИН В РОП 00466-2018-0008/ 26.10.2018 Г. ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАСЛА И ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МПС НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
26.10.2018
26.10.2018 г.Решение

УИН в РОП: 00466 – 2018 – 0007 Публично състезание „ Реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Шипка“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“ и ул. „Смолян“ в гр. Долни чифлик“
05.10.2018
05.10.2018 г.РешениеОбявлениеДокументацияПриложенияТехническа спецификацияТехнически проектКСС образецМетодика за оценкаПроект на договорОписЕEДОП

О-14/01.10.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"
01.10.2018
05.11.2018 г.Договор22.10.2018 г.Протокол08.10.2018 г.Информация за удължаване на срокаСъобщение01.10.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

О-13/01.10.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"
01.10.2018
05.11.2018 г.Договор22.10.2018 г.Протокол08.10.2018 г.Информация за удължаване на срокаСъобщение01.10.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

О-12/26.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 03/07/2/0/00424 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
26.09.2018
26.09.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата