Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача

Oткрита процедура по чл.18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ , ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
27.12.2019
23.01.2020 г.Разяснения27.12.2019 г. Обявление Решение Документация Образци Проект на договор Техническа спецификация ЕЕДОП

УИН в РОП: 00466-2019-0008, ОП-8/10.12.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби“ по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби““, Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „седан““.
10.12.2019
15.01.2020 г.Протокол № 110.12.2019 г.Обявление Решение Документация Образци - Обособена позиция 1 Образци - Обособена позиция 2 и 3 Проект на договор - Обособена позиция 1 Проект на договор - Обособена позиция 2 и 3 Техническа спецификация - Обособена позиция 1 Техническа спецификация - Обособена позиция 2 Техническа спецификация - Обособена позиция 3 ЕЕДОП

УИН в РОП: 00466-2019-0007, ОП-7/02.12.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
02.12.2019
15.01.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти07.01.2020 г.Протокол 102.12.2019 г. Обявление Решение Документация Образци Проект на договор Техническа спецификация ЕЕДОП

О-10/22.11.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Долни чифлик за период 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г.“ по обособени позиции:
22.11.2019
Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км); Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”; Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км); Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”; Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”; Обособена позиция № 6:...

УИН в РОП: 00466-2019-0006, ОП-6/08.10.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил“
08.10.2019
02.12.2019 г.Обявление за възложена поръчка13.11.2019 г.Решение за прекратяване08.10.2019 г. Обявление Решение Документация Образци - Обособена позиция 1 Образци - Обособена позиция 2 Проект на договор - Обособена позиция 1 Проект на договор - Обособена позиция 2 Техническа спецификация - Обособена позиция 1 Техническа спецификация - Обособена позиция 2 ЕЕДОП

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.09.2019
15.10.2019 г.Договор09.10.2019 г.Протокол26.09.2019 г. Покана Образци Техническа спецификация Проект на договор

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата