Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача

О-6/18.07.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК”
18.07.2018
18.07.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

О-5/18.07.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
18.07.2018
18.07.2108 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

О-4/12.07.2018 г. Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на община Долни чифлик за имоти общинска собственост“ по обособени позиции:
12.07.2018
Обособена позиция № 1: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: с.Горен чифлик, с.Гроздьово, с.Нова Шипка, с.Венелин, с.Кривини, с.Бърдарево, с.Голица, с.Булаир и с.Солник“; Обособена позиция № 2: „Извършване на геодезически дейности и услуги за населените места: гр. Долни чифлик, с.Старо Оряхово, с.Шкорпиловци, с.Ново Оряхово, с.Рудник, с.Юнец, с.Детелина, с.Пчелник“.Обява Информация за публикуване на обява Документация Образци Проект на договор Техническа спецификация ОП-1 Техническа спецификация ОП-2

О-3/20.06.2018 г.- Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 03/07/2/0/00424 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
20.06.2018
20.06.2018 г.Обява Информация за публикувана обява Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци

УИН в РОП 00466-2018-0005/ 15.06.2018 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, по проект № 03/07/2/0/00424, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
15.06.2018
09.07.2018 г.Отговор на запитванеПриложения към отговор на запитване15.06.2018 г.Решение Обявление Документация Технически проект Техническа спецификация Проект на договор Образци Образец № 7.1 ЕЕДОП

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ: “БЛАГОСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ТИЧА“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
31.05.2018
22.06.2018 г.Протокол12.06.2018 г.Съобщение за удължаване на срока 31.05.2018 г.ПоканаТехническа спецификацияОбразец 1Образец 2Образец 3КСС

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата