Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача

О-10/05.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонения, II част: кан. Клонове №111, 112, 113, 114, 116, 117, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 197, 198, 199 и 201“
05.09.2018
19.09.2018 г.Протокол05.09.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциПроект на договор

0-9/25.07.2018 Г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
25.07.2018
21.09.2018 г.Договор17.08.2018 г.Протокол02.08.2018 г.Информация за удължаване на срокСъобщение за удължаване на срок31.07.2018 г.Съобщение за корекция27.07.2018 г.ВАЖНО !!!Съобщение Коригирана техническа спецификация25.07.2018 г.ОбяваДокументацияИнформация за публикуване на обяваОбразциПроект на договорТехническа спецификация

О-8/25.07.2018 Г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЛОЧЕСТ ВОДОСТОК НА МЕСТЕН ПЪТ В ПИ 0407 ПО КВС НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
25.07.2018
21.09.2018 г.Договор10.08.2018 г.Протокол03.08.2018 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок25.07.2018 г.ОбяваДокументацияИнформация за публикуване на обяваОбразциПроект на договорТехническа спецификация

О-7/25.07.2018 Г. - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"
25.07.2018
14.09.2018 г.Договор10.08.2018 г.Протокол31.07.2018 г.Отговор на запитване25.07.2018 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияОбразциПроект на договорТехническа спецификация

УИН В РОП: 00466-2018-0006, ОП-6/23.07.2018 Г., ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
23.07.2018
05.09.2018 г.ДоговорОбявление за възложена поръчка23.07.2018 г.Решение за откриване на процедура

О-6/18.07.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК”
18.07.2018
14.09.2018 г.Договор14.08.2018 г.Протокол18.07.2018 г.ОбяваИнформация за публикувана обяваДокументацияТехническа спецификацияПроект на договорОбразци

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата