Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП 00466-2018-001, ОП-1/12.03.2018 г.: “Реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“
12.03.2018
12.03.2018 г. Обявление Решение Документация Договор Образци

O-1 / 10.01.2018 г. - Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг "Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"
10.01.2018
13.02.2018 г.Съобщение за прекратяванеПротокол10.01.2018 г. Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-7 Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по обособени позиции, както следва:
14.11.2017
Обособена позиция 1: Изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ОУ „Христо Смирненски”, с. Гроздьово” Обособена позиция 2: Изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „основен ремонт и реконструкция на ДГ „Пламъче”, с. Пчелник” 24.02.2018 г.Договор - обособена позиция 1Договор - обособена позиция 217.01.2018 г.Протокол14.11.2017 г. Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-5 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 01.01.2018г.- 31.12.2018г.“ по обособени позиции:
07.11.2017
Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир  от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км); Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”; Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км); Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”; Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”; Обособена позиция № 6:...

О-4 - !!! ОТТЕГЛЕНА !!! - ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, КАКТО СЛЕДВА:
01.11.2017
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, С. ГРОЗДЬОВО” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДГ „ПЛАМЪЧЕ”, С. ПЧЕЛНИК” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. „ШИПКА”, УЛ. „ВИТОША”, УЛ. „РИЛА”, УЛ. „СМОЛЯН” В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК 09.11.2017 г.Съобщение за оттегляне на обява03.11.2017 г. Разяснение01.11.2017 г. Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

УИН в РОП: 00466-2017-0003 „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван коминиран багер – товарач за нуждите на община Долни чифлик”
18.07.2017
16.11.2017 г.Договор Обявление за възложена поръчка13.10.2017 г.Решение Протокол № 2 Протокол № 3 Протокол № 4 18.09.2017 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти04.09.2017 г.Протокол09.08.2017 г.Разяснения25.07.2017 г.Решение за промяна Приложение 1 - Техническа спецификация - коригирано24.07.2017 г.Отговори на въпроси18.07.2017 г.Решение Обявление Документация Технически спецификации Проект на договор Образци

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси