Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача

О-7/12.06.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ИГЛИКА”, С. ГРОЗДЬОВО““
12.06.2020
27.07.2020 г.Договор17.07.2020 г.Протокол 16.06.2020 г.Информация за корекция на ЕЕДОПКоригиран ЕЕДОП12.06.2020 г. Информация за публикувана обява Обява Документация Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Образци Проект на договор ЕЕДОП

УИН в РОП 00466-2020-0005, ОП-5/10.06.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ШКОРПИЛОВЦИ И ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ”
11.06.2020
04.09.2020 г.РешениеДокладПротокол 3Протокол 224.08.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти06.08.2020 г.Протокол 107.07.2020 г.Разяснения11.06.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци ЕЕДОП

О-6/04.06.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
04.06.2020
18.08.2020 г.Протокол 2Протокол 116.06.2020 г.Информация за удължаване на срокСъобщение за удължаване на срок04.06.2020 г. Информация за публикуване на обява Обява Методика за оценка Документация Техническа спецификация Образци КСС Проект на договор ЕЕДОП

О-5/28.05.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ”, ФИНАНСИРАНА СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, МИРГ БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН И ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО”
28.05.2020
19.08.2020 г.Договор03.08.2020 г.Протокол04.06.2020 г.Съобщение за коригиран ЕЕДОПКоригиран ЕЕДОП03.06.2020 г.Разяснение28.05.2020 г. Обява Информация за публикуване на обява Документация Техническа спецификация ЕЕДОП Образци КСС Проект на договор Технически проект

УИН в РОП 00466-2020-0004, ОП-4/19.05.2020 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ДОЛНИ ЧИФЛИК – СТАРО ОРЯХОВО“
19.05.2020
23.09.2020 г.Обявление за възложена поръчкаДоговор06.08.2020 г.Решение за избор на изпълнител Протокол 3Протокол 214.07.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти06.07.2020 г.Протокол ПСОВ19.05.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификацияПриложения към ТС Проект на договор Образци ЕЕДОП

О-4/14.04.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
14.04.2020
29.05.2020 г.Договор12.05.2020 г.Протокол24.04.2020 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок14.04.2020 г.Информация за публикувана обява Обява Документация Техническа спецификация Оценяване Образци Проект на договор

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси