Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача

О-9/11.09.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В С. РУДНИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
11.09.2019
11.09.2019 г. ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциКССПроект на договор

О-8/23.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Наемане на техника с оператор за нуждите на община Долни чифлик“
23.08.2019
09.09.2019 г.Съобщение за прекратяване на възлагане02.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок 27.08.2019 г.Съобщение за корекция на документация23.08.2019 г. Обява Информация за публикуване на обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор

О-7/21.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРЕН ЧИФЛИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА“
21.08.2019
30.08.2019 г.Съобщение допълнен образец № 8Образец № 823.08.2019 г.Отговор на запитване21.08.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциКССПроект на договор

УИН в РОП: 00466-2019-0005, ОП-5/20.08.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на улица „Еделвайс”, гр. Долни чифлик".
20.08.2019
20.08.2019 г.Обявление Решение Документация Технически проект Образци Образец № 3.1 Проект на договор Техническа спецификация ЕЕДОП

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ В С. БУЛАИР ”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
08.08.2019
28.08.2019 г.Договор21.08.2019 г.Протокол08.08.2019 г.Покана Образци Техническа спецификация Технически проект

О-6/16.07.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ В С. БУЛАИР ”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
16.07.2019
05.08.2019 г.Съобщение за прекратяване на възлагане29.07.2019 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок 16.07.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваУказанияТехническа спецификацияОбразциТехнически проект

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата