Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП: 00466-2017-0001 „Предоставяне на услуги на Община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци, нерециклируеми и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Долни чифлик”
19.04.2017
19.04.2017 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци

О-3 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ С. ШКОРПИЛОВЦИ И К.К. ШКОРПИЛОВЦИ”
10.04.2017
  Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-2 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВTОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
10.04.2017
19.04.2017 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти10.04.2017 г. Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-1 - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"- ID
15.03.2017
18.04.2017 г.Протокол24.03.2017 г.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 15.03.2017 г.Обява Документация Техническа спецификация - Приложение № 1 Образци Проект на договор - Приложение № 2 Информация за публикувана обява в АОП  

9059146 - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 1.01.2017г.- 31.12.2017г.“ по обособени позиции
28.11.2016
Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км); Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”; Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км); Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”; Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”; Обособена позиция № 6:...

УИН в РОП: 00466-2016-0009 - "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни отпадъци , генерирани на територията на община Долни чифлик"
17.11.2016
30.01.2017 г. РешениеДокладПротокол № 4Протокол № 3Протокол № 216.01.2017 г.Съобщение за отваряне на Плик "Ценови параметри"29.12.2016 г.Проткол № 109.12.2016 г.Отговор на въпроси17.11.2016 г.Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци

Потърсете в сайта