Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП 00466-2018-0004, ОП-4/30.04.2018 г.: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ И „ЗЕЛЕНИ” ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
30.04.2018
30.04.2018 г.Обявление Решение Документация Приложение 1 - Техническа спецификация Приложение 2 - Проект на договор Образци ЕЕДОП  

УИН в РОП 00466-2018-0003, ОП-3/16.04.2018 г.: “Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Долни чифлик“
16.04.2018
14.05.2018 г.РазяснениеОбразец 2 - коригиран16.04.2018 г.ОбявлениеРешениеДокументацияТехническа спецификацияОбразциОбразец на договорЕЕДОП

УИН в РОП 00466-2018-0002, ОП-2/04.04.2018 г.: “Реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към интегрирано управление на водите на гр. Долни чифлик – I етап: Битова канализация с канализационни отклонения, II част: кан. клонове №111, 112, 113, 114, 116, 117, 179, 180, 181, 191, 193, 194, 197, 198, 199 и 201"
04.04.2018
23.04.2018 г.Отговор на запитване04.04.2018 г. Обявление Решение Документация Инвестиционен проект Проект на договор Образци Образец 8.1 ЕЕДОП

О-2 / 26.03.2018 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СГРАДА В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"
26.03.2018
19.04.2018 г.Протокол12.04.2018 г.Информация за удължаване на срокСъобщение26.03.2018 г. Обявa Информация за публикувана обява Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци

УИН в РОП 00466-2018-0001, ОП-1/12.03.2018 г.: “Реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“
12.03.2018
21.05.2018 г.Протокол № 2 Протокол № 3 Доклад Решение11.05.2018 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти02.05.2018 г.Протокол30.03.2018 г.Указание за попълване на еЕЕДОП еЕЕДОП12.03.2018 г. Обявление Решение Документация Договор Образци

O-1 / 10.01.2018 г. - Процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг "Реконструкция и преустройство на част от сграда в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"
10.01.2018
13.02.2018 г.Съобщение за прекратяванеПротокол10.01.2018 г. Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси