Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Профил на купувача

О-6/16.07.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩЕ В С. БУЛАИР ”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
16.07.2019
06.07.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваУказанияТехническа спецификацияОбразциТехнически проект

УИН в РОП: 00466-2019-0004, ОП-4/11.06.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни чифлик”
11.06.2019
12.06.2019 г.Решение за одобряване на обявление за изменение11.06.2019 г.Обявление Решение Документация Технически проект Образци КСС Проект на договор Техническа спецификация ЕЕДОП

О-5/11.06.2019г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ И ПРИЛЕЖАЩИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, С. ПЧЕЛНИК, С. ГОРЕН ЧИФЛИК“
11.06.2019
16.07.2019 г.Протокол21.06.2019 г. Информация за удължаване на срокСъобщение за удължаване на срок11.06.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обява Документация Образци Проект на договор Техническа спецификация

О-4/20.05.2019г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА БЕТОН И ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
20.05.2019
09.07.2019 г.Договор11.06.2019 г.Протокол31.5.2019 г.Информация за удължаване на срока20.5.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияОбразциПроект на договорТехническа спецификация

УИН в РОП: 00466-2019-0003, ОП-3/26.02.2019 г. - Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2 ОТ ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ, УПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ – ТИП ПИКАП“.
26.02.2019
13.5.2019 г.Обявление за изменениеОбявление за приключване на договор5.4.2019 г.ДоговорОбявление за възложена поръчка18.3.2019 г.ДокладПротоколРешение за избор на изпълнител26.2.2019 г.РешениеПоканаОбразци

О- 3/21.02.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ТУНДЖА“, С. СТАРО ОРЯХОВО
21.02.2019
17.4.2019 гДоговор25.3.2019 г.Протокол21.02.2019 г.ОбяваИнформация за обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциПроект на договор

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата