Архивен фонд
Профил на купувача

УИН в РОП: 00466-2017-0003 „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван коминиран багер – товарач за нуждите на община Долни чифлик”
18.07.2017
18.09.2017 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти04.09.2017 г.Протокол09.08.2017 г.Разяснения25.07.2017 г.Решение за промяна Приложение 1 - Техническа спецификация - коригирано24.07.2017 г.Отговори на въпроси18.07.2017 г.Решение Обявление Документация Технически спецификации Проект на договор Образци

УИН в РОП: 00466-2017-0002 „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК„
09.06.2017
09.08.2017 г.Доклад Протокол № 2 Протокол № 3 Решение 01.08.2017 г.Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"20.07.2017 г.Протокол23.06.2017 г.Обявление за изменение 09.06.2017 г.Решение Обявление Документация Технически спецификации Проект на договор Образци

УИН в РОП: 00466-2017-0001 „Предоставяне на услуги на Община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци, нерециклируеми и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Долни чифлик”
19.04.2017
27.07.2017 г.Договор20.06.2017 г.Протокол № 1 Протокол № 2 Доклад Решение13.06.2017 г.Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"19.04.2017 г. Решение Обявление Документация Технически спецификации Проект на договор Образци

О-3 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ МЕЖДУ С. ШКОРПИЛОВЦИ И К.К. ШКОРПИЛОВЦИ”
10.04.2017
28.06.2017 г.Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за реконструкция на пешеходна алея между с. Шкорпиловци и КК "Шкорпиловци"17.05.2017 г.Протокол27.04.2017 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 24.04.2017 г. Разяснения10.04.2017 г. Обява Документация Технически спецификации Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-2 ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 2 БРОЯ НОВИ, НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВTОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
10.04.2017
26.05.2017 г. Договор03.05.2017 г. Протокол 19.04.2017 г. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти10.04.2017 г. Обява Документация Технически спецификации Образци Проект на договор Информация за обява в АОП

О-1 - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"- ID
15.03.2017
03.05.2017 г.Договор 18.04.2017 г.Протокол24.03.2017 г.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 15.03.2017 г.Обява Документация Техническа спецификация - Приложение № 1 Образци Проект на договор - Приложение № 2 Информация за публикувана обява в АОП  

Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси