Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача

УИН в РОП: 00466-2019-0006, ОП-6/08.10.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“; Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил“
08.10.2019
13.11.2019 г.Решение за прекратяване08.10.2019 г. Обявление Решение Документация Образци - Обособена позиция 1 Образци - Обособена позиция 2 Проект на договор - Обособена позиция 1 Проект на договор - Обособена позиция 2 Техническа спецификация - Обособена позиция 1 Техническа спецификация - Обособена позиция 2 ЕЕДОП

ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.09.2019
15.10.2019 г.Договор09.10.2019 г.Протокол26.09.2019 г. Покана Образци Техническа спецификация Проект на договор

О-9/11.09.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В С. РУДНИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
11.09.2019
25.10.2019 г.Договор07.10.2019 г.Протокол11.09.2019 г. ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциКССПроект на договор

О-8/23.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Наемане на техника с оператор за нуждите на община Долни чифлик“
23.08.2019
09.09.2019 г.Съобщение за прекратяване на възлагане02.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срокИнформация за удължаване на срок 27.08.2019 г.Съобщение за корекция на документация23.08.2019 г. Обява Информация за публикуване на обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор

О-7/21.08.2019 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРЕН ЧИФЛИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА“
21.08.2019
10.10.2019 г.Договор19.09.2019 г.Протокол30.08.2019 г.Съобщение допълнен образец № 8Образец № 823.08.2019 г.Отговор на запитване21.08.2019 г.ОбяваИнформация за публикуване на обяваДокументацияТехническа спецификацияОбразциКССПроект на договор

УИН в РОП: 00466-2019-0005, ОП-5/20.08.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: "Рехабилитация и реконструкция на улица „Еделвайс”, гр. Долни чифлик".
20.08.2019
25.09.2019 г.Протокол 120.08.2019 г.Обявление Решение Документация Технически проект Образци Образец № 3.1 Проект на договор Техническа спецификация ЕЕДОП

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата