Архивен фонд
Профил на купувача

О-1 - Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК"- ID
15.03.2017
24.03.2017 г.Информация за удължаване на срока за подаване на оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти 15.03.2017 г.Обява Документация Техническа спецификация - Приложение № 1 Образци Проект на договор - Приложение № 2 Информация за публикувана обява в АОП  

9059146 - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Долни чифлик за период 1.01.2017г.- 31.12.2017г.“ по обособени позиции
28.11.2016
Обособена позиция № 1: „Улична мрежа - гр. Долни чифлик, път VAR 3170/IV-1175 (Долни чифлик - м. Марин тепе с дължина 3,4 км) и път № VAR1175/III-904/ (Долни чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км 0+000  до км 2+300 с дължина 2,300 км); Обособена позиция № 2: „Улична мрежа - с. Старо Оряхово”; Обособена позиция № 3: „Улична мрежа - с. Гроздьово, улична мрежа - с. Нова Шипка и път № VAR3176/III-2084 (Гроздьово – х. Бункера с дължина 8,3 км); Обособена позиция № 4: „Улична мрежа - с. Пчелник”; Обособена позиция № 5: „Улична мрежа - с. Горен чифлик”; Обособена позиция № 6:...

УИН в РОП: 00466-2016-0009 - "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови и строителни отпадъци , генерирани на територията на община Долни чифлик"
17.11.2016
30.01.2017 г. РешениеДокладПротокол № 4Протокол № 3Протокол № 216.01.2017 г.Съобщение за отваряне на Плик "Ценови параметри"29.12.2016 г.Проткол № 109.12.2016 г.Отговор на въпроси17.11.2016 г.Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за изпълнение на СМР на обект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ“
21.09.2016
21.09.2016 г. Покана Техническа спецификация Количествена сметка Образец 1 Образец 2 Образец 3

УИН в РОП 00466-2011-0002 - Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и третиране на твърди битови отпадъци в депо за неопасни отпадъци на територията на община Долни чифлик
14.09.2016
  14.09.2016 г. Анекс към договор № 52/21.02.2012 г. Обявление за изменение

9056472 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА за избор на изпълнител с предмет: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПАКЕТА ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТИ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК И С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“, „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ № VAR1175/III-904/, ДОЛНИ ЧИФЛИК – КРИВИНИ – ГОЛИЦА – БУЛАИР, ПЪТ № VAR3176/III-2084/, ГРОЗДЬОВО – Х. БУНКЕРА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR1171/VAR1174/ ШКОРПИЛОВЦИ - К.КС. ШКОРПИЛОВЦИ - В.З. ТИЧА – ШКОРПИЛОВЦИ“ И „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ“, ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 12 ОТ 25 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 07 — „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.
13.09.2016
04.10.2016 г.Договор27.09.2016 г.Протокол21.09.2016 г.Информация за удължаване на оферти Съобщение за отваряне на ценови оферти13.09.2016 г.Информация за публикуване в АОП Документация Обява за обществена поръчка Образци Проект на договор  

Потърсете в сайта