Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача

УИН в РОП 00466-2020-0003, ОП-3/26.03.2020 г. OТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.03.2020
26.03.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци ЕЕДОП

УИН в РОП 00466-2020-0002 - OТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, НЕРЕЦИКЛИРУЕМИ И „ЗЕЛЕНИ” ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК”
20.03.2020
31.03.2020 г. Решение за одобряване на обявление за изменение Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор 20.03.2020 г. Решение Обявление Документация Техническа спецификация Проект на договор Образци ЕЕДОП

О-3/18.03.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2020 Г.“
18.03.2020
06.04.2020 г.Уведомление за публично обсъждане на жребий18.03.2020 г. Информация за публикувана обява Обява Документация Техническа спецификация Образци Проект на договор

О-2/18.03.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ - С. ГРОЗДЬОВО, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
18.03.2020
18.03.2020 г.Информация за публикувана обява Обява Указания към участниците Методика за оценка на офертите Техническа спецификация Образци Проект на договор Архитектурно заснемане

УИН в РОП: 00466-2020-0001, ОП-1/25.02.2020 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби“ по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"“, Обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „комби““. Обособена позиция № 3: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лек автомобил, тип „седан““. Обособена позиция № 4: „Доставка на 1 брой нов, неупотребяван лекотоварен автомобил“.
25.02.2020
31.03.2020 г.РешениеПротокол 1Протокол 223.03.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти25.02.2020 г. Обявление Решение Документация Образци - Обособена позиция 1 Образци - Обособени позиции 2 , 3 и 4 Проект на договор - Обособена позиция 1 Проект на договор - Обособени позиции 2, 3 и 4 Техническа спецификация - Обособена позиция 1 Техническа спецификация - Обособена позиция 2 Техническа спецификация - Обособена позиция 3 Техническа спецификация - Обособена позиция 4 ЕЕДОП

О-1/13.02.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА ОБЕКТ: ”ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА – КМЕТСТВО С. СТАРО ОРЯХОВО ”
13.02.2020
13.02.2020 г. Обява Информация за публикуване на обява Документация Техническа спецификация ЕЕДОП Образци КСС Проект на договор Проект ЕЕ Старо Оряхово

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата