О-7/12.06.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ИГЛИКА”, С. ГРОЗДЬОВО““

Потърсете в сайта