О-4/14.04.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“

Потърсете в сайта