О-5/28.05.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ”, ФИНАНСИРАНА СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, МИРГ БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН И ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО”

Потърсете в сайта