УИН в РОП 00466-2020-0005, ОП-5/10.06.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) НА С. ШКОРПИЛОВЦИ И ДОВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ”

Потърсете в сайта