УИН в РОП 00466-2020-0004, ОП-4/19.05.2020 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ДОЛНИ ЧИФЛИК – СТАРО ОРЯХОВО“

Потърсете в сайта