Побратимени градове
Архивен фонд
Административно-правно обслужване

Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
Нормативно основание: Закон за Националния архивен фонд - чл. 94, ал. 2
Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 26 и чл.37
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Ст. експерт ЗA
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подаване на заявление
Изисквания: Наличие на правен интерес
Необходими документи: Заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма законово регламентиран срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата