Побратимени градове
Архивен фонд
Административно-правно обслужване

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
Нормативно основание: Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)  - чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Секретар на общината
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подаване на заявление с необходимите документи
Изисквания: Лично или по пощата
Необходими документи: 1. заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, адресирано до общинския съвет, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;

2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

3. декларация за семейно положение и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или в общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход; при определяне на дохода се ползват и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;

4. декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава;

5. решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;

6. документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

7. удостоверение за наследници, а ако лицата са навършили 18-годишна възраст – документ, удостоверяващ статута им на учащи.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата