Побратимени градове
Архивен фонд
Административно-правно обслужване

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 621
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Директор дирекция АПИО
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подаване на заявление
Изисквания: лично или чрез пълномощник
Необходими документи: 1. Препис от съдебно решение на съответния акт, заверен от надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език.
2. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд (ако става въпрос за съдебно решение).
3. Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП с нотариална заверка на подписа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление по чл.118, ал.1 от КМЧП
декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 10 лева, чл. 40 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата