Побратимени градове
Архивен фонд
Административно-правно обслужване

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
Нормативно основание: Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Гл.Специалист "ДИ"
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Предоставяне на пълномощни и декларации
Изисквания: Лично явяване на лицето
Необходими документи: Лична карта
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Делкарация по чл.264, ал. 1 и 2 от ДОПК и декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД
Начини на заявяване на услугата: На гише
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма законово регламентиран срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 5 лева, Тарифа за нотариалните такси към ЗННД
Начини на получаване на резултата от услугата: На гише

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата