Архивен фонд
Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

01.09.2016 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9O001-2.004-0018-C01, ще проведе подбор по документи и интервю за избор на персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик. Срокът за подаване на заявления е 16.09.2016 г.

Обявление за наемане на персонал

Приложения - образци на заявление и декларации20.09.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

21.09.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник"  до 03.10.2016 г.

04.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" и "Медиатор"  до 07.10.2016 г.

10.10.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

10.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 17.10.2016 г.

18.10.2016 г.
Удължава се срока за подаване на документи за позиция "Социален работник" до 31.10.2016 г.

20.10.2016 г.
Община Долни чифлик продължава да набира персонал за Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик за следните позиции: Социален работник, Медицинска сестра, Гинеколог и Стоматолог.

02.11.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за незаетите позиции /социален работник и стоматолог/ се удължава до постъпване на заявление.

07.12.2016 г.
Обявление за наемане на специален педагог

12.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9O001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

23.12.2016 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект BG05M9PO001-2.004-0018-C01 „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”

Срокът за кандидатстване за позиция стоматолог се удължава до постъпване на заявление.


Потърсете в сайта