Проект „Център за възстановяване на социалния живот“

Дата на публикуване: 04.02.2020 10:52


04.02.2020 г.


Община Долни чифлик, в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01, започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следните длъжности:

 • Мл. експерт “Сътрудник социални дейности“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден;

 • Мл. експерт „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден.

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания:

 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • да имат висше образование - завършена образователна степен – минимум бакалавър с професионално направление: социални дейности, психология, комуникации и други.
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.


II. Ред за провеждане на подбора:

2.1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:

 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.


2.2. Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 20.02.2020 г.

2.3. Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547


Приложения:


21.02.2020 г.

 Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01


24.02.2020 г.
Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01
28.02.2020 г.Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:

 

Мл. експерт „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • да имат висше образование - завършена образователна степен – минимум бакалавър с професионално направление: социални дейности, психология, комуникации или друго.
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.
 1. Ред за провеждане на подбора:
  • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 06.03.2020 г.

 • Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

 

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

 

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547.06.03.2020 г.
Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:

 

Експертна длъжност със спомагателни функции - специалист „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • образование – средно;
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да учат висше образование в областта на социални дейности, психология, комуникации и др.
 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.
 1. Ред за провеждане на подбора:
  • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.
  • Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 10.03.2020 г.

 • Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

 

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547.10.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01

 

12.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01


Потърсете в сайта