УИН в РОП-692890-Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции

Дата на публикуване: 16.10.2015 15:53

"Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изготвяне на работен проект и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи работи за проект: „Рехабилитация и реконструкция на обект: "ул. ,,Орфей“, ул.,,Тунджа“ и ул. „Кирил и Методий”, намиращи се на територията на с.Старо Оряхово, и ул.,,Русе“, ул.,,Армейска“, ул.,,Иван Сокачев“, ул.,,Демокрация“, ул.,,Черно море“, ул.,,Черни връх“, ул.,,Стара планина“, ул. „Трети март”, ул. „Еделвайс” част от общинската пътна мрежа на община Долни Чифлик”

Обособена позиция 2: „Изготвяне на работен проект и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за проект: „Подобряване на градската среда в община Долни Чифлик чрез благоустрояване на площад „Тича” в гр. Долни Чифлик и централен площад в с. Старо Оряхово.”

Обособена позиция 3: „Изготвяне на прединвестиционно проучване и работен проект, както и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за проект: Рехабилитация на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа и изграждане на нова вътрешно разпределителна канализационна мрежа за с. Шкорпиловци”. 


06.04.2016 г.

Договор по обособена позиция 1


Договор по обособена позиция 2


Договор по обособена позиция 304.04.2016 г.

Заповед за освобождаване на гаранции за участие


17.03.2016 г.
Заповед за освобождаване на гаранции за участие


02.03.2016 г.

Решение за класиране на участниците

Протокол 3

Протокол 2


17.02.2016 г.

Съобщение


04.12.2015 г.

Протокол 1
Протокол 1 - jpeg формат


16.10.2015 г.

Обявление

Решение

Документация

Методика за оценка

Технически спецификации

Приложения
 1. бщина Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции... - Текуща страница
 2. УИН в РОП: 00466-2019-0002, ОП-2/18.02.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:\\"Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово"
 3. УИН в РОП - 720013 - „Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”
 4. УИН в РОП - 9051369 - \\"Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 5. УИН в РОП-9050265 - “Възлагане на превози по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Долни чифлик) транспортна схема”
 6. 2016
 7. Доставка на горива и масла за нуждите на МПС на община Долни чифлик - УИН в РОП - 689831
 8. УИН в РОП - 679318 - Доставка на горива (дизелово гориво - до 300 000 л. и газьол за отопление - до 75 000 л.) за нуждите на община Долни чифлик
 9. УИН в РОП - 9051085 - Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна
 10. УИН в РОП - 652296 - Основен ремонт на IV класна пътна мрежа на община Долни чифлик и текущ и основен ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни чифлик
 11. Вътрешни правила

Потърсете в сайта