УИН в РОП - 9051369 - "Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”

Дата на публикуване: 16.03.2016 09:17

"Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”


16.03.2016 г.
Методика за оценка

Образци

Техническа спецификация

Покана


 1. тво за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”... - Текуща страница
 2. УИН в РОП: 00466-2019-0002, ОП-2/18.02.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:\\"Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово"
 3. УИН в РОП - 720013 - „Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”
 4. УИН в РОП-9050265 - “Възлагане на превози по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Долни чифлик) транспортна схема”
 5. 2016
 6. УИН в РОП-692890-Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции
 7. Доставка на горива и масла за нуждите на МПС на община Долни чифлик - УИН в РОП - 689831
 8. УИН в РОП - 679318 - Доставка на горива (дизелово гориво - до 300 000 л. и газьол за отопление - до 75 000 л.) за нуждите на община Долни чифлик
 9. УИН в РОП - 9051085 - Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна
 10. УИН в РОП - 652296 - Основен ремонт на IV класна пътна мрежа на община Долни чифлик и текущ и основен ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни чифлик
 11. Вътрешни правила

Потърсете в сайта