УИН в РОП - 720013 - „Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”

Дата на публикуване: 16.03.2016 11:26

„Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”


17.03.2016 г.
Решение за промяна

16.03.2016 г.
Документация

Методика за оценка

Образци на документи

Проект на договор

Техническа спецификация

Обявление

Решение 1. ране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик”... - Текуща страница
 2. УИН в РОП: 00466-2019-0002, ОП-2/18.02.2019 г. публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:\\"Реконструкция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово"
 3. УИН в РОП - 9051369 - \\"Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 „Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
 4. УИН в РОП-9050265 - “Възлагане на превози по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Долни чифлик) транспортна схема”
 5. 2016
 6. УИН в РОП-692890-Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за кандидатстване на община Долни Чифлик по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи по три обособени позиции
 7. Доставка на горива и масла за нуждите на МПС на община Долни чифлик - УИН в РОП - 689831
 8. УИН в РОП - 679318 - Доставка на горива (дизелово гориво - до 300 000 л. и газьол за отопление - до 75 000 л.) за нуждите на община Долни чифлик
 9. УИН в РОП - 9051085 - Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна
 10. УИН в РОП - 652296 - Основен ремонт на IV класна пътна мрежа на община Долни чифлик и текущ и основен ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни чифлик
 11. Вътрешни правила

Потърсете в сайта