Побратимени градове
Архивен фонд
Зелена система

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските неритории
Нормативно основание: Закон за горите - чл. 211, ал. 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: лицензиран лесовъд към община Долни чифлкик
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на заявление
Изисквания: заповед за отсичане
Необходими документи: заповед за отсичане
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление по образец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 1 лв./бр.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата