Архивен фонд
Зелена система

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите - чл.131 б
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: лицензиран лесовъд към община Долни чифлкик
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подаване на заявление
Изисквания: заповед за отсичане
Необходими документи: заповед за отсичане
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление по образец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до 12 месеца
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 0.50-0.70 лв./пл куб. м 

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси