Побратимени градове
Архивен фонд
Зелена система

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: кмет на общината
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подаване на заявление и получаване на заповед за отсичане
Изисквания: собственик на имота
Необходими документи: Заявление, документ за собстеност, актуална скица
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление по образец
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 10 лв.

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата