Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК““
28.04.2020
11.05.2020 г.Протокол 28.04.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В С. СТАРО ОРЯХОВО“
28.04.2020
11.05.2020 г.Протокол28.04.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.03.2020
07.04.2020 г.Протокол26.03.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД В С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.03.2020
07.04.2020 г.Протокол26.03.2020 г.Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
07.02.2020
25.02.2020 г.Протокол07.02.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация КСС

Пазарни консултации с предмет: Разработка на електронна платформа Recover center for social life по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
28.11.2019
10.12.2019 г.Протокол04.12.2019 г.Съобщение за удължаване на срок28.11.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси