Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ – ПАРК „АРМЕЙСКИ“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.03.2020
26.03.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ”БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД В С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
26.03.2020
26.03.2020 г.Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:“ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
07.02.2020
25.02.2020 г.Протокол07.02.2020 г. Покана Образец 1 Образец 2 Образец 3 Техническа спецификация КСС

Пазарни консултации с предмет: Разработка на електронна платформа Recover center for social life по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
28.11.2019
10.12.2019 г.Протокол04.12.2019 г.Съобщение за удължаване на срок28.11.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Пропотипиране на проучени практики за хора с ментални увреждания по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
25.10.2019
05.11.2019 г.Протокол31.10.2019 г.Съобщение за удължаване на срок25.10.2019 г. Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: Превод на наръчник „Интегрирани социални услуги за всеки според потребностите“ по проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
25.10.2019
05.11.2019 г.Протокол31.10.2019 г.Съобщение за удължаване на срок25.10.2019 г.  Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата