Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет: „Текущ ремонт на сграда: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна“
12.06.2019
12.06.2019 г.Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2 Образец 3 КСС

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ : „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ С. ВЕНЕЛИН, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА“
07.06.2019
19.06.2019 г.Съобщение за удължаване на срок7.6.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификацияКСС

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“, С. СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛ. ВАРНА“
05.06.2019
18.06.2019 г.Съобщение за удължаване на срок05.06.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификацияКСС

Пазарни консултации с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието за изпълнение на обект: „Реконструкция на тротоари и прилежащи зелени площи в гр. Долни чифлик, с. Пчелник, с. Горен чифлик“
28.05.2019
13.06.2019 г.Протокол10.06.2019 г.Съобщение за удължаване на срок28.5.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: „Упражняване на строителен надзор за изпълнение на обект: Реконструкция на тротоари и прилежащи зелени площи в гр. Долни чифлик, с. Пчелник, с. Горен чифлик“
21.05.2019
7.6.2019 г.Протокол3.6.2019 г.Съобщение за удължаване на срок21.5.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификация

Пазарни консултации с предмет: „Изграждане на сондаж за питейно-битови цели на с. Булаир, общ. Долни чифлик“.
10.05.2019
23.5.2019 г.Протокол20.5.2019 г.Съобщение за удължаване на срок10.5.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Образец 3Техническа спецификация

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата