Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет: Организиране на Международна конференция „Интегрираните социални услуги – за всеки според потребностите“ по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор №BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
20.09.2019
04.10.2019 г.Протокол30.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срок 20.09.2019 г.Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО СЛЕД ПРОМЯНА ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА ОБЕКТ: „ПЪРВИ ЕТАП - РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. СТАРО ОРЯХОВО И УЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ”, УЛ.„АРМЕЙСКА”,УЛ. „ИВ. СОКАЧЕВ”, УЛ.” ТРЕТИ МАРТ” В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
18.09.2019
01.10.2019 г.Протокол26.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срок18.09.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Пазарни консултации с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка и благоустрояване на прилежащи площи в кв. 86 по плана на гр. Долни чифлик“
17.09.2019
30.09.2019 г.Протокол24.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срок17.09.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Пазарни консултации с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на път VAR 1174/I-9/-Старо Оряхово-Ново Оряхово-Шкорпиловци“
17.09.2019
30.09.2019 г.Протокол 25.09.2019 г.СЪобщение за удължаване на срок17.09.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Пазарни консултации с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор за обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо, община Долни чифлик“
17.09.2019
30.09.2019 г.Протокол25.09.2019 г.Съобщение за удължаване на срок17.09.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Пазарни консултации с предмет: Изследване и анализи, свързани с осъществяване на дейностите по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор №BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
21.08.2019
04.09.2019 г.Протокол 29.08.2019 г.Съобщение за удължаване на срок21.08.2019 г.ПоканаТехническа спецификацияОбразец 1Образец 2

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата