Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Пазарни консултации

Пазарни консултации с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Еделвайс“, гр. Долни чифлик“
09.08.2019
20.08.2019 г.Протокол15.8.2019 г.Удължаване на срок09.08.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2 КСС

Пазарни консултации с предмет: Организиране на работни семинари в чужбина по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор №BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
08.08.2019
20.08.2019 г.Протокол16.08.2019 г.Съобщение за удължаване на срок 08.08.2019 г. Покана Техническа спецификация Образец 1 Образец 2

Пазарни консултации с предмет: „Ремонт на сграда: Детска градина „Мечо Пух“ – централна сграда, гр. Долни чифлик“
02.08.2019
16.08.2019 г.Протокол13.08.2019 г.Съобщение за удължаване на срок02.08.2019 г.Покана Образец 1 Образец 2 Техническа спецификация КСС

Пазарни консултации с предмет : „Текущ ремонт на сграда: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в с. Рудник, община Долни чифлик“
01.08.2019
19.08.2019 г.Протокол12.08.2019 г.Съобщение за удължаване на срок01.08.2019 г.ПоканаОбразец 1Образец 2Техническа спецификацияКСС

Пазарни консултации с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на мрежова инфраструктура по проект „WiFi4EU-насърчаване на интернет свързаността в местните общности“ в Долни чифлик, номер на действието 2-2019/001026-039974“
01.08.2019
19.08.2019 г.Протокол12.08.2019 г.Съобщение за удължаване на срок01.08.2019 г.Покана СпоразумениеТехническа спецификацияОбразец 1Образец 2Предложения за места за достъп

Пазарни консултации с предмет: „НАЕМАНЕ НА ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
16.07.2019
05.08.2019 г.Протокол29.07.2019 г.Съобщение за удължаване на срок16.07.2019 г.ПоканаТехническа спецификацияОбразец 1Образец 2

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата