Изисквания към кандидатите

Дата на публикуване: 03.11.2010 13:14

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА

ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ


1. Най-ниска степен на завършено образование – средно.

2. Професия, различна от: данъчен и финансов инспектор, полицай, военнослужещ, съдебен изпълнител и др. лица, които поради естеството на дейността си могат да предизвикат безпокойство сред анкетираните.

3.  Лица, без регистрирани криминални прояви.

4. Възможност за отсъствие от работа за два последователни работни дни през м. януари 2011 г., за провеждане на обучение в общинския център.

5. Предпочитат се:

§  лица от съответното населено място, освен в случаите, когато няма подходяща кандидатура;

§  с опит в предишни преброявания, като той ще се зачита само в случаите, когато специалистите от ТСБ – Варна са отбелязали през 2001 г., че лицето се е справило успешно със задълженията си. Този опит се отбелязва в автобиографията по образец, в полето Допълнителна информация”.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРИТЕ

КОНТРОЛЬОРЪТ:

1. Присъства на обучение в общинския център, организирано от ТСБ – Варна през м.Януари 2011 г.;

2. Попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна по образец;

3. Изучава детайлно предоставената му от ТСБ - Варна инструкция за провеждане на преброяването;

4. Ръководи, контролира и подпомага преброителите от своя район, като задължително посещава по две – три домакинства с всеки преброител;

5. Отговаря за пълнотата на данните, вписани в преброителните карти от преброителите в неговия район;

 6. При организационни проблеми, поставени му от преброителите или проблеми със самите преброители от неговия контролен район се обръща към председателя на общинската преброителна комисия;

7. При методологически проблеми, поставени му от преброителите и свързани с попълването на преброителните карти се обръща към отговорника от страна на ТСБ – Варна, който е член на общинската преброителна комисия;

8. Поддържа контакти със служба ГРАО в съответната община за уточняване ЕГН на преброявани лица, за които същите не са уточнени;

9. Легитимира се със служебна карта, издадена му от ТСБ – Варна;

10. Спазва всички методологически указания, давани  от служителите на ТСБ – Варна;

11. По утвърден график от Общинската преброителна комисия извършва проверка на работата на преброителите. 

12. Периодично информира  председателя и представителя на ТСБ – Варна  в общинската преброителна комисия за хода на преброяването;

13. Приема преброителните материали от преброителите, като оглежда всяка попълнена карта, проверява данните, разнесени в списъка и ги предава на членовете на общинската комисия по график;

 

14. След приключване на преброяването събира от преброителите служебните им карти и ги предава на комисията;

15. Спазва всички указания на служителите на ТСБ – Варна и председателя на общинската преброителна комисия.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕБРОИТЕЛИТЕ

Преброителят:

1. Присъства на обучение в общинския център, организирано от ТСБ – Варна през м. януари;

2. Попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна по образец;

3. Изучава детайлно предоставената му от ТСБ – Варна инструкция за провеждане на преброяването;

4. Преди старта на преброяването обхожда преброителния си участък и актуализира списъка със сгради и жилища, поставя на видно място съобщение за предстоящото Преброяване 2011 с молба за осигуряване на присъствие (по образец);

5. Извършва непосредствената работа по попълване на преброителните карти за сграда, жилище и население, чрез пряк контакт с населението от определения му преброителен участък;

6. В част от преброителните участъци  попълва и карти за раждаемост и миграция;

7. Посещава домакинствата неколкократно, от 8.00 до 20.00 часа, до получаване на необходимата информация;

8. Легитимира се със служебна карта, издадена му от ТСБ – Варна;

9. Пояснява целите на Преброяване 2011;

10. Информира лицата, че индивидуалните им данни ще се ползват единствено за статистически цели;

11. Проявява тактичност при контакта с населението, което е предпоставка за получаване на точни отговори;

12. Спазва всички методологически указания, давани им от служителите на ТСБ – Варна;

13. Редовно информират контрольора за протичане на преброяването;

14. След попълване на преброителните карти разнася данните в списък по образец;

15. Предава преброителните материали и списъка на контрольора в уточнен предварително ден и час.


Потърсете в сайта