Преброяване 2011 година

Дата на публикуване: 01.11.2010 13:57

ПРЕБРОЯВАНЕТОНА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Целта на Преброяването на населението ижилищния фонд в Република България през 2011 г. eда осигури информация за броя, структурата и състава на населението, както и заброя и вида на домакинствата и семействата в страната, и за сградния и жилищнияфонд.

Задачитена преброяването са да се получат данни за броя и териториалното разположение на населението наРепублика България - по области, общини и населени места, структурата и съставана населението по пол, възраст, семейно положение, образование, етническапринадлежност, вероизповедание и други, икономическата активност, заетостта ибезработицата, занятието, отрасловата принадлежност,домакинствата исемействата, за техния състав, вид и основните им демографски и социално–икономическихарактеристики, вътрешната и външната миграция на населението и количествени икачествени характеристики на сградния и жилищния фонд - брой и вид на сградите,размер и вид на жилището, брой помещения в жилището, налични инсталации иблагоустройства и т.н.

Организациятаи провеждането на преброяванетосе осъществяват съгласно Закона за преброяването на населението и жилищния фондв Република България през 2011 г., Закона за статистиката и решенията наЦентралната комисия по преброяването. Преброяването се провежда при спазване наизискванията на Регламент № 763 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в Общността иРегламент (ЕО) № 223/2009 на ЕП и на Съвета от 11 март 2009 г. относноевропейската статистика, даващ правна рамка за разработването, изготвянето иразпространението на европейска статистика.

Приложими са и разпоредбите на Закона зазащита на личните данни и Закона за електронното управление, който уреждадейността на административните органи при работа с електронни документи,предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена наелектронни документи между административните органи.

Населениетосе наблюдава по обичайнотоместоживеене, а жилищният - фонд по местонамирането на жилищата. Всички данниза населението и жилищния фонд се отнасят към критичния момент на преброяването- 0 часа на 10 март 2011 година.

Методна регистрация - покласическия метод чрез попълване на преброителни карти от преброители и чрезелектронен формуляр, попълнен в интернет.

 

ПРОЦЕДУРАПО НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

 

Преброителите и контрольорите са тези, коитопряко контактуват с населението при събирането на информацията по време напреброяването.

Общинските преброителни комисии избират запреброители и контрольори подходящи лица, които ще усвоят и приложат правилно иточно издадените указания и инструкции за преброяването. Преброителите иконтрольорите се избират в съответствие с указанията за извършване на подбор напреброителите и контрольорите, приети на заседание на Централната преброителнакомисия, проведено на 21 октомври 2010 година.

Набиранетона кандидати и подборът на преброителите и контрольорите се осъществяват презпериода от 10 ноември до 10 декември 2010година.

Лицата, които желаят да работят катопреброители и контрольори в преброяването представят заявление съгласно Приложение  1 чрез Общинскатапреброителна комисия до директора на териториалното статистическо бюро,придружено от европейски формат на автобиография съгласно Приложение 2  Приложение 2, не по-късно от 10декември 2010 година. Подадените документи в Общинската преброителнакомисия се регистрират в Общинския център за обслужване на населението, къдетокандидатите за преброители и контрольори подават заявленията, дава им се входящномер и се записват в електронната система.

Списък на одобрените преброители и контрольорисе оповестява не по-късно от 10 януари2011 г. в съответната общинска преброителна комисия и в ТСБ.

Назначаването на преброителите и контрольоритесе извършва чрез подписване на граждански договор между тях и директора на ТСБне по-късно от 25 януари 2011 година.В договора се уточняват правата и задълженията на страните по време на преброяването.


Потърсете в сайта