Архивен фонд
Устройство на територията

19.04.2017 г.
Уведомително писмо относно издадена заповед № РД-454/20.03.2017 г. за одобряване на ПУП/ПР на УПИ IV-412, кв.42 по плана на с. Горен чифлик за УПИ XVIII-412 и УПИ XIX-412 и изменение на улична регулация между о.т. 90 и о.т. 190

 

Уведомително писмо относно издадена заповед № РД-601/03.04.2017 г. за одобряване на ПУП/ПРЗ на ПИ 019030 по КВС на с. Нова Шипка за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване (БС-4102)

 

Уведомително писмо относно издадена заповед № РД-622/05.04.2017 г. за одобряване на ПУП/ПРЗ на ПИ с идентификатор 83404.10.80, ПИ с идентификатор 83404.44.42, ПИ с идентификатор 83404.11.1 и ПИ с идентификатор 83404.11.2 по кадастралната карта на с. Шкорпиловци за жилищно строителство


23.03.2017 г.
Обявление относно констатиран незаконен обект "павилион с открита тераса", разположен на територията на морски плаж "Шкорпиловци-юг"

10.03.2017 г.
Обявление относно констатиран незаконен обект "заведение за бързо хранене", разположен на територията на морски плаж "Шкорпиловци-север"

16.02.2017 г.
Уведомително писмо относно прието Решение № 5 от Протокол № 1/26.01.2017 г. за приет ПУП/ПР на УПИ IV-412, кв. 48 по плана на с. Горен чифлик за УПИ XVIII-412 и УПИ XIX-412


14.02.2017 г.

Уведомително писмо относно прието Решение № 4 от Протокол № 8/24.11.2016 г. за приет ПУП/ПРЗ на ПИ 83404.10.80, ПИ 83404.11.42, ПИ 83404.11.1 и ПИ 83404.11.2 по кадастралната карта на с. Шкорпиловци


10.02.2017 г.

Уведомително писмо относно издадена заповед № РД-234/08.02.2017 г. за одобряване на ПУП/ПРЗ на ПИ 000240 по КВС на с. Солник за жилищно строителство


08.02.2017 г.
Уведомително писмо относно издадена Заповед № РД-200/01.02.2017 г. за одобряване попълването на кадастрален план с поземлен имот с планоснимачен номер № 285, кв. 5 по плана на с. Солник

 

Уведомително писмо относно прието Решение № 6 от Протокол № 8/24.11.2016 г. за приет ПУП/ПЗ на част от ПИ 019030 по КВС на с.Нова Шипка

25.01.2017 г.
Уведомително писмо относно издадена заповед № РД-2065/23.12.2016 г. за одобрен ПУП/ПРЗ на УПИ XV-317 за УПИ XXIII-317 и УПИ XXIV-317, кв.19 по плана на с. Старо Оряхово

Обявление относно Решение № 4 от Протокол № 8/24.11.2016 год. за приет ПУП/ПРЗ за ПИ 83404.10.80, ПИ 83404.11.42, ПИ 83404.11.1 и ПИ 83404.11.2 по кадастралната карта на с. Шкорпиловци

16.01.2017 г.
Обявление относно приет ПУП/ПРЗ на част от ПИ 019030 по КВС на с. Нова Шипка

02.12.2016 г.
Уведомително писмо относно приет проект на ПУП/ПРЗ на ПИ 000240 по КВС на с. Солник за жилищно строителство


22.11.2016 г.
Обявление относно отваряне на улица в кв. 10 и кв. 15 в с. Ново Оряхово

17.11.2016 г.
Уведомително писмо относно прието Решение № 8 от Протокол № 6/29.09.2016 г. на ОбЕСУТ - Долни чифлик за приет ПУП/ПР на УПИ Х-258, кв.44 по плана на с. Солник

06.10.2016 г.
Уведомително писмо относно прието Решение № 2 от Протокол № 5/18.08.2016 год. на ОбЕСУТ - Долни чифлик за приет ПУП/ПРЗ на УПИ 027593 по КВС на с. Старо Оряхово

31.08.2016 г.
Обявление относно прието Решение № 147 от Протокол № 13/01.07.2016 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик за издадено разрешение за изработването на проект на ПУП/ПЗ на ПИ 035022 по КВС на с. Голица за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване

Обявление относно издадена заповед № РД-1179/08.08.2016 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПРЗ на УПИ ХІІІ-167 за УПИ ХХ-167 и УПИ ХХІ-159, кв. 22 по плана на с. Горен чифлик

Обявление относно издадено Решение № 148 от Протокол № 13/01.07.2016 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик за издадено разрешение за изработването на проект на ПУП/ПЗ на ПИ 019030 по КВС на с. Нова Шипка за разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване

Обявление относно издадена заповед № РД-1303/29.08.2016 год. на Заместник -кмета по устройство на територията за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиионна инициатива (КПИИ) за изграждане на „склад за строителни материали” - ПУП/ПРЗ на УПИ ХІІ, кв. 42 по плана на с. Пчелник

Уведомително писмо относно Решение № 3 от Протокол № 3/30.06.2016 год. на ОбЕСУТ - Долни чифлик за приет ПУП/ПР на УПИ І-86, УПИ ІІ-86, УПИ ІІІ-85 и УПИ ІХ-88, кв. 20 по плана на с. Пчелник за УПИ Х-86, УПИ ХІ-86, УПИ ХІІ-85 и УПИ ХV-88

Обявление относно прието Решение № 160 от Протокол № 13/01.07.2016 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик за издадено разрешение за изработването на проект на ПУП/ПЗ за ПИ 064022 по КВС на с. Рудник за „производствени дейности”

Обявление относно прието Решение № 162 от Протокол № 13/01.07.2016 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик за издадено разрешение за изработването на проект на ПУП/ПРЗ на ПИ 019015 по КВС на с. Шкорпиловци за „жилищно строителство”

Обявление относно издадена заповед № РД-1304/29.08.2016 год. на Заместник – кмета по устройство на територията за разрешаване изработването на ПУП/ПРЗ на УПИ ХV-317 за УПИ ХХІІІ-317 и УПИ ХХІV-317, кв. 19 по плана на с. Старо Оряхово

Обявление относно издадена заповед № РД-1014/13.07.2016 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПРЗ за изменение на УПИ 027593 „за производствено складова база” по КВС на с. Старо Оряхово, одобрен със Заповед № 131/17.03.2009 г. на кмета на община Долни чифлик за УПИ 027593 „за търговия с метали и разглобяване на автомобили”

Обявление относно прието Решение № 161 от Протокол № 13/01.07.2016 г. от заседание на Общински съвет – Долни чифлик за издадено разрешение за изработването на проект на ПУП/ПЗ за ПИ 012038, ПИ 012069, ПИ 012070 по КВС на с. Юнец за „производствени дейности, за жилищно строителство и обществено обслужване”

18.08.2016 г.
Обявление относно издадена заповед да одобрен ПУП/ПРЗ за УПИ VIII-читалище, УПИ IX - 92 и УПИ Х-45, кв. по плана на с. Булаир

Обявление относно издадена заповед да одобрен ПУП/ПРЗ за УПИ XVII-кметство и УПИ XVIII-читалище, кв.17 по плана на с.Голица

Обявление относно издадена заповед за одобрен ПУП/ПРЗ за УПИ VII-читалище, кв.8 по плана на с.Ново Оряхово

Обявление относно издадена заповед за одобрен ПУП/ПРЗ за УПИ XI-читалище, УПИ XII-м.дом, църква и УПИ XIII-битов комбинат, търговия, общ.хранене, администрация, кв.24 по плана на с.Рудник

03.08.2016 г.
Обявление относно съставен констативен акт за установени нарушения при строеж на септична яма в УПИ V- 67, кв.11 по плана на с. Юнец

07.06.2016 г.
Уведомително писмо относно съставен акт за непълноти и грешки на поземлен имот с проектен № 285 в кв. 5 по плана на с. Солник, община Долни чифлик

18.05.2016 г.
Уведомление относно издадена Заповед №РД-558/15.04.2016 г. за одобряване на ПУП/ПР на УПИ VI-54 и УПИ VII-54 за УПИ XXIII-54 и УПИ XXIV-54, кв. 6 по плана на с. Бърдарево

22.04.2016 г.
Обявление относно издадена Заповед № РД-579/20.04.2016 г. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/Пр на УПИ Х-258 за УПИ ХII-258 и УПИ ХIII-258, кв. 44 по плана на с.Солник

22.04.2016 г.
Обявление относно издадена Заповед № РД-549/12.04.2016 г. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПР за промяна на регулацията на УПИ VIII-769, кв.87 по плана на гр. Долни чифлик

22.04.2016 г.
Обявление относно Заповед № РД-582/21.04.2016 г. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на КПИИ - проект за ПУП/ПРЗ и инвестиционен проект в обхват на ТП на ПИ 030001 в землището на с. Пчелник

28.03.2016 г.
Уведомление относно Заповед №458/23.03.2016 г. на Кмета на община Долни чифлик за одобрен ПУП/ПРЗ на УПИ XVI-7, кв.1 по плана на с.Рудник

12.03.2016 г.
Заповед относно учредяване на "БУЛСАТКОМ" ЕОД на безвъзмездно право на прокарване на оптичен кабел

09.02.2016 г.
Уведомително писмо до наследниците на Васил Митев Вълков

Уведомително писмо до наследниците на Желязко Митев Вълков

15.01.2016 г.
Писмо до собствениците относно промяна на статута на Археологически комплекс в землището на с.Шкорпиловци

13.01.2016 г.
Уведомително писмо относно приет ПУП/ПРЗ на УПИ XV-7, кв. 1 по плана на с. Рудник за занаятчийска работилница и автосервиз

13.01.2016 г.
Промяна на статута на Археологически комплекс "Късноантична крепост, раннохристиянска базилика, раннохристиянска гробница и част от старобългарски вал"

28.10.2015 г.
Уведомление относно Решение №2 за приет ПУП/ПР за изменение на УПИ VI-54 и УПИ VII-54 за УПИ XXIII-54 и УПИ XXIV-54, кв.6 по плана на с. Бърдарево

17.09.2015 г.
Обявление относно Заповед №РД-1305/16.09.2015 г. за одобряване на ПУП/ПР на УПИ-І-озеленяване за УПИ ІІ-1, жилищно строителство и УПИ ІІІ-озеленяване, кв.62 по плана на с.Гроздьово

09.09.2015 г.

Обявление относно издадена Заповед № РД-1242/31.08.2015 г. за разрешаване изработването на ПУП/ПР на УПИ VІ-54 и УПИ VІІ-54 за УПИ ХХІV-54 и УПИ-ХХІІІ-54, кв.6 по плана на с. Бърдарево

02.09.2015 г.

Обявление относно Заповед №РД-1244/01.09.2015 г. за одобрен ПУП/ПРЗ за УПИ ІІ-121002 "за промишлени и складови дейности" в масив 121 от землището на село Нова шипка

20.08.2015 г.

Покана за доброволно изпълнение на Заповед № РД-1653/13.11.2014 г.

 

Покана за доброволно изпълнение на Заповед № РД-1022/17.11.2014 г.

14.08.2015 г.

Обявление относно приет проект на УПИ-І - озеленяване за УПИ ІІ-1, жилищно строителство и УПИ-ІІІ - озеленяване , кв.62 по регулационния план на с.Гроздьово

31.07.2015 г.

Обява на Агенция "Пътна инфраструктура"

29.07.2015 г.

Уведомително писмо относно Решение № 8 от Протокол 3/11.05.2015 г. относно приет ПУП/ПРЗ на УПИ ХV-7, кв.1 по плана на село Рудник за занаятчийска работилница и автосервиз

 

13.07.2015 г.

Съобщение - Държавен вестник

 

Съобщение до всички заинтересовани лица относно справки, услуги и издаване на скици за имоти в землището на с.Шкорпиловци

25.06.2015 г.

Съобщение до всички заинтересовани лица относно справки, услуги и издаване на скици за имоти в землището на с.Ново Оряхово

23.06.2015 г.

Уведомително писмо относно попълване на кадастъра

15.06.2015 г.

Съобщение - Държавен вестник

29.05.2015 г.

Обявление относно Решение №9 от Протокол №3/11.05.2015 г. за приемане на ПУП/ПЗ на УПИ 557004 по КВС на с.Шкорпиловци за курортно строителство

09.04.2015 г.

Обявление относно издадена Заповед №РД-526/06.04.2015 г. на Кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПРЗ на УПИ ХV-7, кв.1 по плана на с.Рудник за занаятчийска работилница и автосервиз

Обявление относно издадена заповед № РД-525/06.04.2015 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПР за частично изменение на УПИ ХVІІІ-138 за УПИ ХХІ-138 и УПИ ХХІІ-138, кв. 19 по плана на с. Старо Оряхово

Обявление относно издадена заповед № РД-524/06.04.2015 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПЗ на УПИ 557004 по КВС на с. Шкорпиловци за курортно строителство

Обявление относно издадена заповед № РД-523/06.04.2015 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПР на УПИ ІV-250 за УПИ ХVІІ-250 и УПИ ХVІІІ-250, кв. 71 по плана на с. Венелин

Обявление относно издадена заповед № РД-527/06.04.2015 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на КПИИ в обхват на ПИ 211007, м. Стопански двор по парцеларен план на с. Горен чифлик за „силозно стопанство за съхранение на зърно включващо 3 бр. силози, елеваторна шахта с кула, авторазтоварище, зърносушилня, автокантар, командна зала, битова сграда и противопожарен водоем”

Обявление относно  издадена заповед № РД-516/03.04.2015 год. на кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на КПИИ в обхват на ПИ 248028, м. Стопански двор по парцеларен план на с. Гроздьово за „складове за временно съхранение на зърно, техника, административно – битова сграда, ограда и площадка за маневриране и подход към складовете”


18.03.2015 г.
Уведомление относно Заповед № РД-221/23.02.2015 г. на Кмета на община Долни чифлик за одобряване на ПУП/ПР на УПИ ІІІ, кв.32 за УПИ ІV-453, УПИ V-537, УПИ VІ-537 и УПИ VІІ-536, кв.32 по плана на с.Шкорпиловци

18.03.2015 г.
Уведомление относно Решение №6 от Протокол №1/29.01.2015 г. за приет ПУП/ПРЗ за ПИ 52115.501.267 по Кадастралната карта на с. Ново Оряхово за УПИ Х-267, кв.16 по плана на с.Ново Оряхово и ПР на ПИ 52115.501.273, 52115.501.274 по Кадастрална карта за УПИ VІІ- "за озеленяване", УПИ VІІІ-273, УПИ ІХ-274 и УПИ ХІ-"за трафопост", кв.16 по плана на с.Ново Оряхово

13.03.2015 г.
Обявление относно Решение №730от Протокол 43/13.02(2015 г. за разрешаване на ПУП/ПП за трасето на кабелна линия 20кV за захранване на трафопост в УПИ ХХІ - 001101, 238003 по КВС на с.Шкорпиловци

23.02.2015 г.
Съобщение

10.02.2015 г.
Обявление относно издадена Заповед № РД-161/09.02.2015 г.

29.01.2015 г.
Съобщение

22.01.2015 г.
Обявление относно издадена Заповед №РД10/06.01.2015 г. на Кмета на община Долни чифлик за разрешаване изработването на ПУП/ПРЗ на ПИ 501,267 за УПИ Х-267, кв.16 по плана на с.Ново Оряхово

12.01.2015 г.
Обявление относно издадена Заповед за доброволно премахване на неподходяща по разположение трайна ограда

05.01.2015 г.
Уведомително писмо относно Решение №7 от Протокол 9/27.11.2014 г. за приет ПУП/Пр на УПИ ІІІ, кв.32 по плана на с. Шкорпиловци


****************************
Решение № 6 на МКВПМС за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия на община Долни чифлик може да откриете тук.
Потърсете в сайта