Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
ИнформацияДокументален филм „Социалните услуги в Община Долни Чифлик и Община Бяла“.

Проект  BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


  
Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долни чифлик 2011-2015 г.


Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
(2011 – 2015) и Плана за действие за 2013г. в община Долни чифлик

 


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси