Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
ИнформацияДокументален филм „Социалните услуги в Община Долни Чифлик и Община Бяла“.

Проект  BG05M9OP001-2.005-0011-C01„Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


  
Годишен план за действие за 2014 г. по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Долни чифлик 2011-2015 г.


Отчет по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
(2011 – 2015) и Плана за действие за 2013г. в община Долни чифлик

 


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата