Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
История

История на Долни чифлик

              Долни чифлик е сравнително ново селище. Началото му е сложено в края на ХV век от Джемал бей. След походите на Владислав Варненчик 1443-1444 година, турския султан Мурад ІІ дошъл до извода, че за по-лесна отбрана на империята, трябва да започне заселването в северната и северо-източната България. За тази цел той издава заповед за заселване в тези земи.

             По сведения от турски документи в североизточна България идват турци от Кюргистан. Джемал бей тръгнал със свитата си и се разположил на земите на днешните селища Детелина, Долни чифлик, Пчелник и Горен чифлик, разполага събраните по пътя си стада дребен и едър добитък по селищата, съобразно благоприятните там природни условия.

             Така в района на селата Детелина/Дервиш/ и Долни чифлик настанява хергелетата си от коне и дребен добитък с оглед задоволяване на ежедневните си нужди от животински продукти- месо и мляко за изхранване на семейството си, прислугите и пастирите.
Това било “долния чифлик “ на бея.

              В землището на село Пчелник /Куванлък/ Джамал бей разположил пчелните си семейства, което дава името и на селото. В землището на село Горен чифлик пък оставил биволите, основен впрегателен добитък за обработка на земята и превозване на земеделската продукция, дърва за отопление и други. Това разположение по естествен път създава два чифлика на Джамал бей, което след време дава имената на тези три селища - Долни чифлик, Пчелник и Горен чифлик.

               През 1974 г. Държавния съвет на НРБ признава село Долни чифлик за град и с Указ от 04.09.1974 г. го именува Камчия.

               В началото на 1975 г. след смъртта на държавния деец - Георги Трайков, който е работил дълго време в този край града е преименуван на Георги Трайков.

               След 10 ноември 1989 г. с Указ на Президента Желю Желев на града е възстановено старото име Долни чифлик.


Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата