Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Проекти

Проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“
01.06.2018
            На 30.05.2018 г. община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0248-C01 за изпълнение на проект „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 391 020,00 лв., от които 332 367,00 лв. европейско и 58 653,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията му е 16 месеца, считано от 01.07.2018 г. Проектът цели улесняване достъпа до заетост и осигуряване на...

Проект: Майски дни на културата в община Долни чифлик в подкрепа на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.
05.04.2018

Проект “Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик“
22.03.2018

Проект “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“
01.12.2017
На 29.11.2017 г. община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № BG16RFOP001-5.001-0035-С01 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 99 589,74 лв., а срокът за реализацията му е 17 месеца. Проектът включва извършване на ремонтни дейности за...

Процедура ”Активно включване” по проект „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“
26.04.2017
    Проекта има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде и реализация на пазара на труда и осигуряване на заетост. Лицата в тази дейност ще получат своята нова професия и ще бъдат назначени със средства по проекта на работа за срок от 6 месеца. Другата основна дейност ще бъде  предоставяне на нова иновативна социална услуга-"Мобилен екип за социална и здравна работа на...

Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”
03.08.2016
Община Долни чифлик подписа на 27.07.2016 г. административен договор BG05M9OP001-2.004-0018-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" Обща стойност на проекта: 231 199,72 леваСрок за изпълнение на проекта: до 31.12.2018 г., считано от датата на сключване на договора   Дейности по проекта 1 Организация и управление 2 Информация и публичност 3 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 4 Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията 5 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 6 Управление и функциониране на услугите 7 Предоставяне...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата