Архивен фонд
Проекти

Проект “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“
01.12.2017
На 29.11.2017 г. община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № BG16RFOP001-5.001-0035-С01 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по проекта е 99 589,74 лв., а срокът за реализацията му е 17 месеца. Проектът включва извършване на ремонтни дейности за...

Процедура ”Активно включване” по проект „Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни чифлик“
26.04.2017
    Проекта има за цел да се въздейства положително на представителите на целевата група в него от гледна точка на тяхната успешна социална интеграция и реализация на пазара на труда. Две са основните дейности с редица съпътстващи елементи. Едната, това е професионално обучение. Към нея съпътстващ елемент ще бъде и реализация на пазара на труда и осигуряване на заетост. Лицата в тази дейност ще получат своята нова професия и ще бъдат назначени със средства по проекта на работа за срок от 6 месеца. Другата основна дейност ще бъде  предоставяне на нова иновативна социална услуга-"Мобилен екип за социална и здравна работа на...

Проект: „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”
03.08.2016
Община Долни чифлик подписа на 27.07.2016 г. административен договор BG05M9OP001-2.004-0018-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие" Обща стойност на проекта: 231 199,72 леваСрок за изпълнение на проекта: до 31.12.2018 г., считано от датата на сключване на договора   Дейности по проекта 1 Организация и управление 2 Информация и публичност 3 Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания 4 Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията 5 Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 6 Управление и функциониране на услугите 7 Предоставяне...

Проект “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”
26.04.2016
    Проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”     21.12.2015 г. Община Долни чифлик спечели финансиране по проект BG05M9OP001-2.002-0093-C001 “Подкрепа на звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на община Долни чифлик”, който ще се осъществява чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Общата...

Проект „Нови възможности за грижа”
14.03.2016
Агенция за социално подпомагане Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001„Нови възможности за грижа” “Проект „Нови възможности за грижа”   1.       Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05М9OР001-2.2015.001 „Нови алтернативи”.   2.       Цели на проекта: Целта на проекта е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социално изключване и бедност. Целеви групи по проекта: • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; • Семейства на деца, с увреждания; • Самотно живеещи тежко болни лица.   3. Дейностите по проекта включват: 1. Организация и управление на проекта; 2. Подаване на заявления, оценка и...

Проект: "Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна и неотложно възстановителни работи (НАВР)на отводнителен канал в ромска махала с. Гроздьово и възстановяване проходимостта на улични настилки в гр. Долни чифлик (улици Ясен, Божур и Бор); с. Гроздьово (улици Крали Марко, Стара планина и Любен Каравелов)', с. Венелин (улици от о.т 129-129а-124-129-154 и улица от о.т. 264-252а-252--218) и с. Рудник (улица от о.т.8-17-31)
08.03.2016
Регистрационен номер на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2015BG16SPO001-003 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. Максимална обща сума на проекта: 327908,77 лева Продължителност на проекта: 16 месеца   Дейности по проекта: Дейност 1: Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 2: Извършване на заснемания, идейни, технически, работни проекти и изготвяне на оценка на съответствието на проектите - изготвени технически проекти Дейност 3: Подготовка на тръжни документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител Дейност 4: Провеждане на процедура за избор на изпълнител Дейност 5: Изпълнение...

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси