Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти

Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски"
24.07.2020
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони   На 23.07.2020 г. между Държавен фонда „Земеделие“, Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла и Община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.231-0002-C01/2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ гр. Долни чифлик“ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяване на всички видове малки по мащаби...

Проект “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“
14.04.2020
14.04.2020 г. На 13.04.2020 г. между УО на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик- Аврен“ и община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № МДП-ИП-01-14 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.014 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда...

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"
01.04.2020
01.04.2020 г. ОБЯВА за набиране на потребители и домашни санитари   Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;   - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12...

"Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово"
18.11.2019
18.11.2019 г.05.02.2020 г. Днес в община Долни чифлик се състоя пресконференция по повод старта на проект №BG06RDNP001-7.008-0046-C01 „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На нея присъстваха кметът на общината Красимира Анастасова, нейните заместници, екипът, който ще изпълнява проекта, и кметът на с. Старо Оряхово Петър Тинев. Договорът за първия проект от новия мандат...

Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
01.07.2019
01.07.2019 г. Информация във връзка с изпълнението на  проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"     Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.    Общата стойност на проекта е 146 764.80 лева, размерът на европейското...

Проект „Център за възстановяване на социалния живот“
01.04.2019
На 27.02.2019 г. община Долни чифлик подписа административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 за изпълнение на проект „Център за възстановяване на социалния живот“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв. от които 188 727,00 лв. европейско и 9 933,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията на проекта е 18 месеца и стартира изпълнението си на 03.07.2019 г. Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество по...

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси