Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Стратегии и програми

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2020 г.

Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик 2019-2023


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 г.


Доклад за изпълнение на Програмата за околната среда на община Долни чифлик 2008-2018 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 2017 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение за осъществяване на общополезна дейност "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"Програма за енергийна ефективност 2014-2020

Изпълнение на задълженията по чл. 12 и чл. 63 от Закона за енергийна ефективност:

Годишен отчет 2015 г.
Годишен отчет 2016 г.
Годишен отчет 2017 г.
Годишен отчет 2018 г.

Годишен отчет 2019 г.Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012-2022 година

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012-2014 година
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Долни чифлик 2020-2022 г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2019 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2018 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2017 годинаОбщинска програма за закрила на детето за 2016 година


Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 2016 г.

09.03.2016 г.

Покана за свикване на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска  цел "Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла"


План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Долни чифлик 2014-2020, одобрен с Решение на Общински съвет - Долни чифлик № 791 от 29.05.2015 г.

30.05.2015 г.
Покана за свикване на общо събрание на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"


Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.

Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.   тук

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 2010 – 2013 Г. тук

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015г.  тук

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 2011-2015  тук

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК  тук

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК 2008-2018 тук

Приложение 3 към ПООС на община Долни чифлик тук

План задействие към Програмата за опазване на околната среда на Община Долни чифлик запериода 2008-2013 тук

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ тук

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК (приложение 1) тук

Приложение 2 тук

Приложение 6  тук

Приложение 7 тук

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси