Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Заповед на кмета на общината относно противоепидемични мерки на територията на община Долни чифлик
13.03.2020

 З А П О В Е Д

№ РД-745 от 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, както и със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и с решения на Кризисния щаб на община Долни чифлик от 13.03.2020 г. за противоепидемични мерки във връзка с писмо на Заместник министър-председателя на РБ до кметовете на общини с изх. № 0244-42 от 11.03.2020 г. и вх. № 0402-16 от 12.03.2020 г. с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури

 Въвеждам до 29.03.2020 г. още противоепидемични мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 в община Долни чифлик, както следва:

  • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
  • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
  • Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма: народни читалища, спортни клубове, самодейни състави и други.
  • Във връзка с указания на Агенция „Социално подпомагане“ се преустановяват посещенията и свижданията в специализираната институция и услугите от резидентен тип, както следва: 
   • Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Горен чифлик;
   • Защитено жилище с. Горен чифлик;
   • Център за настаняване от семеен тип за лица с психични заболявания с. Горен чифлик;
   • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи гр. Долни чифлик;
   • Наблюдавано жилище с. Солник.

Близките на настанените лица могат да получават информация по телефон от ръководителите на социалните услуги и специализираната  институция.

 • Преустановява се дейността на:
  • Дневен център за деца с увреждания с. Рудник;
  • Център за социална рехабилитация и интеграция с. Рудник;
  • Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Долни чифлик;
  • Общностен център гр. Долни чифлик;
  • Дневен център за стари хора гр. Долни чифлик, с изключение на услугата „осигуряването на храна“, която да се извършва чрез Домашен социален патронаж;
  • Пенсионерски клубове;
  • Детска кухня.
 • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 • С цел оптимизиране на пропускателния режим в общинската администрация:
  • Забранява се достъпът на външни лица до всички канцеларии и зали на централната административна сграда на общината с изключение на ЦУИГ. Приемът на граждани извън ЦУИГ, включително и от кмета на общината, да се осъществява само по изключение след предварително уточняване между сътрудника „Охрана“ и съответния служител. Приемният ден на кмета на общината да се провежда в заседателната зала на ОС.
  • Да се обособи допълнително работно място с компютър, свързан с вътрешната мрежа в ЦУИГ в гр. Долни чифлик за обслужване на клиентите за различни видове нотариално удостоверяване, на клиенти на дирекция ИП, отдел УТТТТ и отдел ОКССДЗ.
  • Работното място на гл. експерт ОС да се използва за обслужване на всички клиенти на отдел ОС.
  • Работното място „Деловодство и информация“ да се използва и за работа с клиенти на Общинския съвет.
  • Работното място „Каса“ в ЦУИГ да се използва и за изплащане на еднократните помощи, отпускани от ОС.
  • Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа и клиенти с такава в ЦУИГ.
  • Да се ограничи само до неотложните прояви провеждането на заседания, работни групи и други прояви с или без участие на външни лица във всички административните сгради на общината.
  • Служителите в ЦУИГ да стигат до работните си места през служебния вход.
 • За оптимизиране на административното обслужване:
  • При наличие на чакащи клиенти в ЦУИГ да се спазва минимална дистанция 1 метър между посетителите.
  • В рамките на работното време в ЦУИГ, салона на дирекция „Местни приходи“, дирекция ГРАО и всички помещения на общинската администрация по селата, където има прием на граждани, да се предвиди прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията трикратно по 15 минути: 10:00-10:15; 12:00-12:15 и 15:00-15:15.
  • Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона.
  • Да се насърчават потребителите на услуги за възможностите за заявяване на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Хигиенно-противоепидемичните мерки в общинската администрация:
  • Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска, която да се сменя на всеки два часа. Служителите да бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце: гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си.
  • Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото. За целта да се използват дезинфектанти на база изоцианурати и окислители. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки.
  • Да се осигури редовно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията във всички сгради на общинската администрация.
 1. Препоръчвам ръководителите на всички звена на бюджетна издръжка на територията на община Долни чифлик да въведат собствени мерки в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури.
 2. Нареждам:
  • на секретаря на общината и секретар на КЩ да публикува копие от настоящата заповед на официалния сайт на общината, на сървъра в административната сграда на общината в гр. Долни чифлик;
  • на експерт ЧР да разпрати заповедта на директорите на училища и детски градини, ръководителите на социални услуги, клубове и други звена на бюджетна издръжка, както и на кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.
 3. Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на Станка Тодорова – заместник-кмет на община Долни чифлик и на Галина Колева – санитарен инспектор.

 

 

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА (п.)

Кмет на община Долни чифлик

 

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата