Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
08.05.2019

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 

ОТНОСНО: уреждане на авторски и сродни права при озвучаване на обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право  и сродните му права (ЗАПСП)  обнародван в ДВ бр.28/29.03.2018г. бе създадена разпоредбата на чл. 98в1 (в сила от 30.12.2018 г.) съгласно, която кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

Правилото е, че когато търговски или туристически обект се озвучава, това следва да става с предварително уредени права. На придобиване в този случай подлежат две категории права - авторски и сродни. Като доказателство за придобити права се приема валиден договор за отстъпване на права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнители, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях. Лицето, което предоставя на търговския или туристическия обект правата за публично изпълнение, следва да е самият правоносител или да ги е придобил с право да извършва дейност по колективно управление на права по реда на ЗАПСП. Случаите на директно отстъпване на права от правоносителя са по-редки, доколкото в този случай лицето следва да бъде както автор, така и изпълнител на музикалното произведение, а при използване на звукозапис - и негов продуцент.

Лицата получили регистрация по чл.96б от ЗАПСП за колективно управление на права, присъстват в публичен регистър на интернет страницата на Министерството на културата. Това са или „организации за колективно управление на права“ или „независими дружества за управление на права“.

Законът въвежда задължение на лицата, които стопанисват търговски и туристически обекти най-малко веднъж годишно да предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение. Непредставянето от страна на стопанисващия озвучавания обект на доказателства за уредени права, когато такива са били изискани от кмета на общината, се квалифицира, съгласно чл. 98в1 , ал.3 като административно нарушение, наказуемо с имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лева.

 

Повече информация относно видовете права и начините на уреждане може да бъде намерена в информационните материали на интернет - страницата на Министерство на културата.

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата