Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Общинска администрация – Долни чифлик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“
13.12.2018ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация – Долни чифлик на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-2754 от 12.12.2018г. на кмета на община Долни чифлик обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“ при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. висше образование, образователна степен – магистър, ранг - ІІІ мл., професионален опит в разработване и/или управление на инвестиционни проекти по европейски, национални и регионални програми – 4 години;

 1. Начин за провеждане - решаване на тест и интервю.
 2. Документи за участие в конкурсната процедура:
  • заявление за участие в конкурса (приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
  • декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, че не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността директор на дирекция „Инвестиционна политика“;
  • ксерокопия от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  • ксерокопия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие лично от кандидатите или от техни упълномощени представители – стая № 1 на ІV етаж в административната сграда на община Долни чифлик на пл. „Тича”, № 1 в гр. Долни чифлик в срок до 17:00 ч. на 27.12.2018 г.
 2. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – официален сайт на община Долни чифлик в рубриката „Полезна информация“, подрубрика „Новини“ на адрес http://dolni-chiflik.acstre.com/section-41-novini.html и в рубриката „Конкурси за работа“ на адрес http://dolni-chiflik.acstre.com/section-87-konkursi_za_rabota.html.
 3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

6.1. директор на дирекция «Инвестиционна политика» - ръководи и контролира работата на служителите в дирекцията във връзка с общински проекти по европейски, национални и регионални програми, обществени поръчки и инвестиционна политика, екология, озеленяване и гори в общината; ръководи изработването и прилагането на общинската политика в областта на опазване на околната среда; ръководи  подготовката на процедурите по ЗОП; подготвя от името на кмета на общината предложения до Общински съвет – Долни чифлик с проекти за решения по въпроси, отнасящи се до дейността на дирекцията; контролира проектирането и изграждането на обекти от Поименния спикък за капиталови разходи, както и такива, свързани с благоустрояването и комуналните дейности в общината;

 1. Информация за размера на основната заплата за длъжността: за длъжностно ниво 6 с наименование «ръководно ниво 6Б» по Класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 13 и степен на основната заплата І по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация: минимална основна заплата - 510 лв, максимална основна заплата – 1550 лв.

 

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

кмет на община Долни чифлик и орган по назначаване

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата