Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Профил на купувача
О-12/26.09.2018 г. - Събиране на оферти с обява за обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор във връзка с изпълнението на проект № 03/07/2/0/00424 "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
26.09.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата