Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
31.07.2018

 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

 

УМАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0248-C01 Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати. 

 

Дата на провеждане: 03.08.2018 г.

Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация

Начало: 11:00 часа

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛНИ ЧИФЛИК

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата