Побратимени градове
Архивен фонд
Профил на купувача
УИН в РОП 00466-2018-0005/ 15.06.2018 г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ /ЗОП/ С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Долни чифлик и с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, по проект № 03/07/2/0/00424, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
15.06.2018
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата