Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Новини
Стартира нова социална услуга "Топъл обяд в община Долни чифлик"
30.11.2017


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002


Във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“ BG05FMOP001-03.002, община Долни чифлик набира заявления-декларации от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга по осигуряване на топъл обяд.

БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД ще получават 150 нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение, разпределени в целеви групи, както следва:

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане” Долни чифлик;
  • Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • Скитащи и бездомни деца и лица;

ДОПЪЛНИТЕЛНА  ЦЕЛЕВА ГРУПА:

  • лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
  • майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 ЗСПД;
  • лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а ЗСПД;
  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД);
  • лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Приемът на документи ще започне от 01.12.2017г. и ще приключи в срок до 17:00 часа на 07.12.2017г. включително. След този срок желаещите ще могат да подават заявления, но те ще бъдат разглеждани на следващо заседание на Комисията.  Кандидатите трябва да попълнят заявление-декларация по образец и да го предоставят в сградата на общинска администрация Долни чифлик, ет.4, стая №7.

Периодът, за който ще се предоставя социалната услуга е от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. (само през работните дни).

Храната ще се приготвя в сградата на Домашен социален патронаж в гр. Долни чифлик. Списък с одобрените кандидати ще бъде изнесен  на информационното табло в сградата на общината, по кметства  и в сградата на Домашен социален патронаж на 19.12.2017 г.

Допълнителна информация и бланки със заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд” може да се получи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Долни чифлик, кметства по населените места в общината и на телефон 05142 20 08.

Потърсете в сайта

 

 
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата