Архивен фонд
Новини
Информационна конференция на тема: „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
21.09.2017


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ С. ШКОРПИЛОВЦИ

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР В РИБАРСКА ОБЛАСТ БЯЛА-ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 29.09.2017 г. (петък) от 11:00 ч. в Народно читалище „Пробуда – 1962“ - с. Шкорпиловци ще се проведе информационна конференция във връзка с разработване на стратегия за  ВОМР от „МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“.
Събитието е по проект  BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“, договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г., Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020.

Във връзка с гореизложеното отправяме покана към Вас, представители на заинтересованите страни от с. Шкорпиловци, да вземете участие в информационната конференция, част от процесите по популяризиране процеса на разработка на стратегията, на която ще ви бъде представена информация и за добри практики за местно развитие.

 

Очакваме Вашето присъствие и участие в дискусията!


Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г.
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси