Побратимени градове
Архивен фонд
Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.специалист ЕСГРАОН
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: ЦУИГ- гише № 5 - гл.експерт ГС; кметства - гл.специалисти АОН, за СТ.Оряхово и Гроздьово - гл. специалисти ЕСГРАОН; кметски наместници
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подава се искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 5лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.3;


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата