Побратимени градове
Архивен фонд
Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”


Проект: „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 «Компетентна и ефективна държавна администрация» по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 Договор: М 13-22-75/05.08.2014 г.

 Обща стойност на проекта: 176 010,00 лв.

 Продължителност: 12 месеца

 Бенефициент: Община Долни чифлик         

  Цели на проекта:

 Ø  Обща цел: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служители.

 Ø  Специфични цели:

  • Повишаване на ефективността в работата на Община Долни чифлик.
  • Подобряване на ефективността в ключови области и компетенции чрез целенасочени обучения.

Основни дейности:

 Ø  Дейност 1: Организация и управление на проекта.

 Ø  Дейност 2: Провеждане на обучения от каталога на Института за публична администрация за 2014 година:

 §  Обучение „Стратегическо управление и разработване на публични политики"

§  Обучение „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“.

Ø  Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения:

§  Обучение по повишаване на административен контрол в администрацията;

§  Обучение в областта на подобряване и модернизиране на управленско – административния капацитет на Община Долни чифлик;

§  Обучителен семинар на тема „Социално интегриране на малцинствените групи в община Долни чифлик ”;

§  Обучение свързано с  необходимостта от ИТ среда;

§  Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение.

 Ø  Дейност 4: Провеждане на екипни обучения за администрацията:

§  Обучение по екипна ефективност;

§  Обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа.

Ø  Дейност 5: Дейности по информация и публичност.

Очаквани резултати:

 Ø  Проведено обучение „Стратегическо управление и разработване на публични политики";

Ø  Проведено обучение “Етика и превенция на корупцията в държавната администрация”;

Ø  Проведено обучение по повишаване на административния контрол в администрацията;

Ø  Проведено обучение в областта на подобряване и модернизиране на управленско – административния капацитет на Община Долни чифлик;

Ø  Проведен обучителен семинар на тема „Социално интегриране на малцинствените групи в Община Долни чифлик ”;

Ø  Проведено обучение свързано с необходимостта от ИТ среда;

Ø  Проведено обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение;

Ø  Проведено обучение по екипна ефективност;

Ø  Проведено обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа;

Ø  Проведени дейности по информация и публичност.


Информация за хода на реализиране на дейностите по проекта


Информация за реализирани дейности по Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Долни Чифлик за по-резултатно изпълнение на задълженията"
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата