Побратимени градове
Архивен фонд
Новини

ЕНЕРГО-ПРО организира изнесен офис в гр. Долни чифлик на 16 октомври/2018 (вторник) от 10:00 до 14:00 часа
21.09.2018
През 2018 година ЕНЕРГО-ПРО продължава своя проект „В услуга на клиента“, който включва организиране на изнесен офис с посещение на служители на компанията в населените места, където няма Център за обслужване на клиенти. С цел да улеснят клиентите си, които нямат възможност да пътуват до най-близкия Център на компанията, през тази година ще се акцентира на процедурите по актуализация на клиентски данни и приемане на документи за смяна на титуляр на партида за електроенергия. Жителите на Долни Чифлик, които желаят да се възползват от услугата е необходимо да представят лична карта и документ за собственост на имота. Ако имотът е наследствен, необходимо е и удостоверение за наследници....

Kонкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили
19.09.2018
Предстои провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.За повече информация вижте обявата.

Ограничаване на достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец"
04.09.2018
Със заповед № 431/04.09.2018 г. на Директора на РДГ-Варна, с оглед опазване на дивеча, се ограничава достъпа в района на ДЛС "Шерба", ловище "Гарвана" и ловище "Смидовец" за периода от 04.09.2018 г. до 08.10.2018 г.

График за обслужване на съдовете за смет за месец септември 2018 година в община Долни чифлик
29.08.2018

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
31.07.2018
   ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ       УМАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.010-0248-C01 Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.    Дата на провеждане: 03.08.2018 г. Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация Начало: 11:00 часа     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНИ ЧИФЛИК

Седмица на морето 2018 година
30.07.2018

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата