Побратимени градове
Архивен фонд
Новини

Ограничава се достъпа до горските територии на лицата, които събират трюфели
20.07.2018
Със заповед № РДГ 04-50 от 19.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Варна се ограничава достъпа до горските територии на лицата, които събират трюфели с цел превенция и недопускане на разпространението на африканска чума по свинете.

Съобщение
19.07.2018
На 05 юли 2018 година Председателят на управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, Анастас Трендафилов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие /ВОМР/. Общата стойност на проектите, които ще се финансират по стратегията е 3 001 660 лева. С подписване на споразумението стартира подготвителния етап за изпълнение на стратегията за ВОМР. Този етап включва изготвяне на условия за кандидатстване и изпълнение на проекти, както и информационна кампания. Кандидати с проекти по стратегията могат да бъдат: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица,...

Протокол от заседание на комисията за провеждане на публичен жребий за определяне на финансова институция, която да предостави дилгосрочен общински дълг на община Долни чифлик
03.07.2018

Общо събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла”
25.06.2018
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на МИГ „Долни чифлик и Бяла” свиква Общо събрание. За повече информация вижте поканата.

Протокол от заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик
22.06.2018

Обявление за насрочено открито заседание на комисия
15.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ           Община Долни чифлик обявява, че откритото заседание на комисията за разглеждане и оценяване на актуализираните оферти за предоставяне на банков кредит с поемане на общински дълг на община Долни чифлик, съгласно решения на Общинския съвет № 650 от 29.03.2018 г. и № 707 от 31.05.2018 г., е насрочено за 21.06.2018 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на общината на пл. „Тича“, № 1 в гр. Долни чифлик.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата