Новини


17.12.2020
На 07.12.2020 г. г-жа Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик, подписа допълнително споразумение №02 към договор №BG05M9OP001-2.040-0106-C01, с което се удължава с 6 месеца предоставянето на услугата „Патронажна грижа“, считано от 02.01.2021 г. до 02.07.2021 година, а бюджетът на договора е увеличен с 57 133.44 лв. Услугите ще бъдат предоставяни чрез "Звено за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда" по проект BG05M9OP001-2.103-0097...

12.11.2020
  Дирекция „Бюро по труда” - Долни чифлик информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта,...

11.11.2020
Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на на вирус COVID-19 на територията на област ВарнаПротокол №11 от заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидимични мерки в територията на община Долни чифлик

03.11.2020
  Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година. Към момента общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива, с повече от необходимия...

23.10.2020
                Заповед № РД-2496 от 23.10.2020 г. На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, заповеди на министъра на здравеопазването № РД-01-609 от 21.10.2020...

30.09.2020
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите)...

Потърсете в сайта