Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
08.05.2019
  ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/УПРАВИТЕЛИТЕ/НАЕМАТЕЛИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА   ОТНОСНО: уреждане на авторски и сродни права при озвучаване на обекти по чл.3, ал.2 от Закона за туризма    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   Със Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право  и сродните му права (ЗАПСП)  обнародван в ДВ бр.28/29.03.2018г. бе създадена разпоредбата на чл. 98в1 (в сила от 30.12.2018 г.) съгласно, която кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на...

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
30.04.2019

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ - ВЕЛИКДЕН
24.04.2019

Възстановяване, управление и поддържане на язовир „Горен чифлик
19.04.2019
ОбявлениеОбосновкаДокументацияПриложения от 1 до 5 към документациятаПриложение № 11Приложение № 12Приложение № 13

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
17.04.2019
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Насрочени консултации с представляващи или упълномощени да представляват парламентарно прдставените партии
12.04.2019
Насрочени консултации с представляващи или упълномощени да представляват парламентарно прдставените партии

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата