Чистота

 


 

 


Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.


Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г. 


Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата

Определяне на таксата за битови отпадъци


Потърсете в сайта