Архивен фонд

Покана за пресконференция
16.01.2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да ви поканим на встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С01 “Подкрепа за деинституционализация чрез създаване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.  Дата на провеждане: 19.01.2018 г. Място на провеждане: гр. Долни чифлик,  Заседателна зала на Общинска администрация Начало: 14:00 часа   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛНИ...

Конкурс за войнишки длъжности в Националната гвардейска част – гр. София
12.01.2018
Предстои провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г. и 28.03.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София.За повече информация вижте обявата.

Конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - Варна
12.01.2018
Във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ - гр. Варна ще се проведе конкурс за матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.За повече информация вижте обявата.

График за обслужване на съдовете за смет за месец януари 2018 година в община Долни чифлик
08.01.2018

Съобщение до всички данъчно задължени физически и юридически лица
08.01.2018
Община Долни чифлик уведомява всички данъчно задължени физически и юридически лица, че от 04 януари 2018 г. започна събирането на данък МПС за 2018 г. Същите могат да бъдат заплатени на касата на Дирекция „Местни приходи“, по банков път (банковите сметки и кодове са публикувани на сайта на общината) и офисите на Български пощи и Easy Pay в цялата страна.

Предстои провеждане на конкурс за 246 войнишки длъжности
19.12.2017
Ще се проведе конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене.За повече информация вижте обявата.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси