Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Профил на купувача
О-5/28.05.2020 г. СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ ШКОРПИЛ”, С. ШКОРПИЛОВЦИ”, ФИНАНСИРАНА СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, МИРГ БЯЛА - ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН И ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО”
28.05.2020
Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси