"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"

Дата на публикуване: 01.04.2020 11:10

01.04.2020 г.
ОБЯВА
за набиране на потребители и домашни санитари

 

Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 Продължителност на дейността: до 31.12.2020 г.

 Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, които ще извършват следното: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Образование – бе изискване за образование

1.2. Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Познаване на законодателството на РБългария и вътрешните разпоредби на община Долни чифлик за реда и условията за предоставяне на социални услуги.

1.4. Други изисквания:

1.4.1. психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта


Срок за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 09.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифликВсички лица, желаещи да се включат в проекта могат да получат допълнителна информация на тел: 0892333598, Михаела Василева или на тел: 05142/2480.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 03.04.2020 г. е подадено искане за сключване на допълнително споразумение по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"

 

Общо размер: 134 059,07 лв., от които:

Разходи за персонал: 95 756.48 лв.

Единна ставка в размер на 40 %: 38 302.59 лв.

 

По компонент 3 са допустими следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 

Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

Продължителност на дейността: 8 месеца /до 31.12.2020 г./

 

Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, 1 диспечер, 1 шофьор. Кандидатите за домашен санитар представят заявление и придружаващи документи, като се води регистър. За позициите "диспечер" и "шофьор" ще бъдат сключени нови трудови договори с лицата, които към момента са назначени на тези позиции в Звеното по договора по Компонент 2. Подборът на персонал ще бъде първоначално и текущо, при необходимост. Назначените лица преминават инструктаж относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Ще се извършва:

 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Като потребители ще бъдат включвани всички лица от целевите групи, изявили желание да ползват услуги по Компонент 3.
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 10.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 15.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 15.04.2020 г. Община Долни чифлик подписа Допълнително споразумение  към Договор №  BG05M9OP001-2.040-0106-C01


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Информация във връзка с изпълнението на 
проект BG05M9OP001-2.101-0050-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"

 

Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа допълнително споразумение за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101-0050-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

 

Общата стойност на проекта е 134 059.07 лева, размерът на европейското съфинансиране е 113 950.21 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е              20 108.86 лева/15%.

 

Период на изпълнение: 16.03.2020 – 31.12.2020

 

Обща цел:

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Целеви групи: В проекта ще бъдат включени минимум 108 лица:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Персонал:

 1. Диспечер- 1 лице на трудов договор, 3 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 2. Домашен санитар- 27 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
 3. Шофьор- 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на община Долни чифлик.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.05.2020 г.
Община Долни чифлик търси домашен санитар по проекта, заявления се подават в стая 206 в сградата на общината.

 

17.07.2020 г.
Община Долни чифлик търси домашен санитар по проекта, заявления се подават в стая 206 в сградата на общината.


16.09.2020 г.
Община Долни чифлик търси домашен санитар по проекта, заявления се подават в стая 206 в сградата на общината.

Потърсете в сайта