Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Пазарни консултации
Пазарни консултации с предмет: Организиране на работни семинари в чужбина по проект „Център за възстановяване на социалния живот“ с договор №BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
08.08.2019
Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата