Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Новини
Обявление
15.10.2018


Община Долни чифлик уведомява, че с писмо с вх. № 2400-824/11.10.2018 г. Общинска служба по Земеделие – Долни чифлик информира за преустановяване на дейността си по поддръжка на картата на възстановената собственост за землищата на община Долни чифлик считано от 04.10.2018 г. 


Във връзка с гореизложеното и предстоящата кампания за пререгистрация на земеделски стопани за стопанската 2018/2019 г., съобщаваме на всички заинтересовани лица, че издаването на скици, характеристики за данъчна оценка, реституционни претенции и други документи свързани с деклариране по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и заявяване по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на земеделска та земя за стопанската 2019/2020 г. ще се извършва в СГКК – Варна.

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата